40 kommuner sparer penge og CO2 på indkøbsaftale på computere

TCO-beregninger viser, at en forpligtende indkøbsaftale på computere sparer kommunerne og miljøet for 11 mio. kr. og 3.625 tons CO2 over tre år.

Da Statens & Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i 2012 etablerede en forpligtende indkøbsaftale vedrørende computere, konkurrerede leverandørerne ikke alene på computernes anskaffelsespris – men også på produkternes samlede levetidsomkostninger, TCO. TCO-beregninger viser, at den forpligtende indkøbsaftale på computere sparer kommunerne og miljøet for 11 mio. kr. og 3.625 tons CO2 over tre år.

Det svarer til 500 husstandes el-forbrug over tre år.

Dell A/S vandt konkurrencen om at blive leverandør på aftalen efter tildelingskriteriet ’laveste pris.’ Men leverandøren vandt ikke alene udbudskonkurrencen efter produkternes anskaffelsespris, men også ud fra de samlede levetidsomkostninger – de såkaldte TCO-omkostninger.

Indkøbsaftalen er en af de forpligtende indkøbsaftaler, som SKI har udbudt i tæt samarbejde med KL og en række kommuner. Aftalen skal bidrage til yderligere at effektivisere det kommunale indkøb.

Besparelser på 11 mio. kr. og 3.625 tons mindre CO2 svarer til 500 husstandes el-forbrug over tre år.

TCO en del af tilbudsevalueringen

En projektgruppe med repræsentanter fra en række kommuner deltog i udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med udbuddet af computere for at sikre, at sortiment og design af aftalen bedst muligt imødekommer kommunernes indkøbsbehov.

TCO-beregningerne var en vigtig del af tilbudsevalueringen og betød, at leverandørerne skulle indregne tre års strømforbrug for computerne i den samlede pris for de tilbudte produkter. SKI har derfor tildelt på totalpris (= anskaffelsespris + tre års el-regning).

Det var et mindstekrav i udbuddet, at de tilbudte produkter skulle overholde kravene i Energistyrelsen indkøbsvejledning. På den måde blev det sikret, at konkurrencen om at have den laveste TCO-pris fandt sted blandt de mest energieffektive produkter i markedet.

Læs mere om TCO-værktøjet her.

Strømbesparelse på 11 mio. kr. over tre år

De 40 kommuner, som er tilsluttet rammeaftalen, har forpligtet sig til at købe for ca. 340 mio. kr. over tre år, og de kan forvente en strømbesparelse på 32.000 kr., hver gang de køber for 1 mio. kr. Det svarer til en samlet strømbesparelse på knap kr. 11 mio. over tre år, viser en analyse fra SKI.

Den samlede besparelse på ca. 11 mio. kr. over tre år svarer til, at de kommuner, der har forpligtet sig til at bruge rammeaftalen, samlet set sparer miljøet for produktion af ca. 7.250 MWh svarende til ca. 3.625 ton CO2.

– En besparelse, der nytter både for miljøet og samfundet generelt, og helt uden meromkostninger for de forpligtende kommuner, siger chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI. Besparelsen er fundet ved at beregne prisen for tre års el-regning for produkterne fra det vindende bud (DELL A/S) og sammenlignet dem med gennemsnittet af alle de andre leverandørers produkters el-regning i tre år.

Det betyder, at el-besparelsen er beregnet på baggrund af de aktuelle tilbud i rammeaftalen. Hos SKI forventer man dog, at besparelsen bliver endnu større, da de computere, som skal erstattes, må forventes at være væsentligt ældre, og dermed ikke lige så energieffektive, som de, der indgår i tilbuddet.

Målestandarder og metoder i TCO skal granskes

Det var relativt let for SKI at inddrage tre års el-regning i tilbudsevalueringen. Det skyldes, at alle leverandører på markedet måler deres produkter energiforbrug efter den standard, der er beskrevet i Energy Star.

Der til kommer, at branchen via Energy Star er enige om forbrugsmønsteret for computere, der anvendes på kontor. Fx for stationære computere er der enighed om, at når denne anvendes på et kontor så er den 40% af tiden tændt, 5 % af tiden i standby og 55% af tiden er den slukket. Når man samtidig er enig i branchen om, hvordan energiforbruget i disse tre energitilstande måles, så er alle nødvendige forudsætninger på plads for, at man kan beregne energiforbruget. Mht. til prisen for en kWh er denne sat til 1,5 kr.

De 40 kommuner, som er tilsluttet rammeaftalen, har forpligtet sig til at købe for ca. 340 mio. kr. over tre år, og de kan forvente en strømbesparelse på 32.000 kr., hver gang de køber for 1 mio. kr.

Det svarer til den gennemsnitlig kWh-pris de danske kommuner betalte for strømmen i 2011 (oplyst af Dansk Energi). Hvis ens computer udstyr bruges anderledes, end det som Energy Star foreskriver (fx kan forbrugsmønsteret være helt anderledes på et hospital), og hvis man har en anden kWh-pris, kan man blot ændre dette i egne eventuelle computerudbud.

Den største udfordring i processen har været at få præciseret målestandarder og metoder i forbindelse med TCO-evalueringen. Det gode råd er at præcisere i udbudsmaterialet, at det er nyeste Energy Star standard, der er gældende, pt. Energy Star for computere version 6.0.

SKI vurderer i dag ved alle nye udbud, om det er relevant at inddrage TCO-princippet i tilbudsevalueringen. Aktuelt arbejdes der med TCO ved udbud af AV-udstyr (elforbrug og udskiftning af pærer), og det vurderes, om det er muligt at inddrage TCO i tele- og dataudbud samt ved udbud af storkøkkensudstyr (el-, vand- og gasforbrug).

– Vi har fokus rettet mod at plukke de lavest hængende frugter først, herunder er elforbruget oplagt, men vi vil med tiden udvide og udfordre os selv, og de forskellige brancher med flere TCO-besparelser, siger Rikke Dreyer.

Start med el-apparaterne

Hvis man ønsker at inddrage TCO-principperne i sine udbud er el-apparater et ”let” sted at starte.

– Inden for el-apparater er der for et stort antal produkter enighed om, hvordan energiforbrug for produkterne måles – metoden er Energy Stars. Ligeledes er der for en lang række produkter enighed om forbrugsmønstre, der kan anvendes i forbindelse med evalueringen, siger Rikke Dreyer.

Når TCO-principperne skal indarbejdes i et udbud vurderer SKI, hvilke parametre/omkostninger, der er forbundet med at eje produktet i dets levetid.

Både direkte og indirekte omkostninger skal i spil, hvem ved, måske kan der både hentes direkte og indirekte besparelser ved valg af det rette produkt.

Besparelsen er fundet ved at beregne prisen for tre års elregning for produkterne fra det vindende bud og sammenlignet dem med gennemsnittet af alle de andre leverandørers produkters el-regning i tre år.

Bruttotjekliste 

En bruttotjekliste over, hvor det giver mening at inddrage TCO i forbindelse med udbud af stationære computere, bærbare computere og skærme, kunne se sådan ud:

1. Elforbrug

2. Bortskaffelse

3. Forbrugsmønster

4. Service

5. Vedligehold, udskiftning af komponenter

6. Levetid

Mere information

Hvis du vil vide mere om denne rammeaftale eller om SKI generelt, kan du gå ind på: www.ski.dk/forpligtendeaftaler. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte SKI’s kundeservice på tlf. 33 42 70 07.

Læs også:

40 tons CO2 sparet ved at skifte vaskemaskiner ud

Møbelvirksomhed er eneleverandør på fælleskommunal aftale

TCO-beregninger giver store besparelser på belysning i Syddjurs Kommune