Post Danmark fylder lasten op

Når man transporterer pakker frem og tilbage på tværs af landet – fra Brøndby til Taulov – alle ugens dage året rundt, kan der være god grund til at se på, om arbejdsgangene kan gøres mere bæredygtige. Det gjorde Post Danmark og har nu pladsoptimeret deres pakketransporter for at reducere CO2-udslippet.

I 2010 startede Post Danmark et projekt op, som skulle reducere det årlige CO2-udslip.
“Vi forsøger hele tiden at optimere bæredygtigheden i det logistiske set-up, og i den er optimering af pakketransporter en helt afgørende faktor. Derfor var tanken om at fylde lastbilerne helt op fra gulv til loft meget nærliggende,” siger Henrik B. Michelsen, der er miljøkontaktperson hos Post Danmark. Til disse transporter på tværs af landet anvendes endvidere såkaldte modulvogntog på 24 meter. Projektet er helt i tråd med moderselskabet PostNord ABs mål om 40 % reduktion af CO2 frem mod 2020.

Arbejdsmæssigt god, men ikke optimal

Oprindeligt blev lastbilerne, som transporterer pakkerne, fyldt op med postcontainere, som har europallemål. Men postcontainerne kunne kun delvist udfylde lastrummets kubikmeter. Denne løsning var relativ hurtig og arbejdsmæssigt god, men ikke miljømæssigt optimal, da pladsen i lastrummet ikke blev udnyttet fuldt ud. For at imødegå dette fylder Post Danmark nu lastrummene helt op via ”løslæsning” af pakker i stedet for brug af postcontainere. Den nye metode, hvor man udnytter lastrummet optimalt, har sparet Post Danmark for mange kørsler på tværs af landet, hvilket reducerer brændstofforbruget og dermed CO2-udslippet.

Projektet bidrager med ca. 12 % af det samlede mål for hele transportprocessen i år 2020. Cirka 1.600 tons CO2 bliver sparet om året.

Barriererne blev overvundet med innovative indkøb

For Post Danmark indebar omlægningen til løslæsning nogle udfordrin- ger og barrierer både tidsmæssigt og arbejdsmæssigt. ”Når man vælger at pakke lastrummet med løst læssede pakker, betyder det, at medar- bejderne skal håndtere hver enkelt pakke manuelt, hvilket ikke er op- timale arbejdsvilkår,” siger Henrik B. Michelsen. Derudover er der også et tidsperspektiv at tage hensyn til. ”Tidsvinduerne er meget snævre i denne branche. Hvis du først er forsinket et sted, påvirkes det hele vejen rundt i systemet. Derfor blev vi også nødt til at se på, hvordan pålæsningen og aflæsningen af pakkerne kunne ske hurtigst muligt,” fortæller Henrik B. Michelsen.

Løsningen på både de arbejdsmæssige og tidsmæssige barrierer blev indkøb af nyt mekanisk udstyr, som ved pakningen fører pakkerne ind i lastrummet via et teleskop transportbånd. Det hjælper medarbejder- ne til at stå i den rigtige arbejdshøjde, og der er løftemateriel, der kan håndtere de tunge pakker. Aflæsningen sker automatisk via et rullende gulv i lastrummet, der kan kobles direkte sammen med transportbån- det på det modtagende pakkecenter. Der er således tale om innovative løsninger, som involverer Metoder, Maskiner og Medarbejdere. Der er investeret ca. 35 mio. kroner i udstyr og projektomkostninger, og der er en tilbagebetalingstid på ca. 3 år.

“Samlet set har projektet medført mere end en halvering af transporterne pr. dag – fra 65 til 26 – mellem Brøndby og Taulov siden medio 2010. Dertil kommer, at antallet af kørte kilometer mellem de to destinationer reduceres med 2.400.000 km om året”

Optimalt resultat – CO2 sparet

Resultaterne af omlægningen til løslæsning er til at få øje på. Projektet bidrager med ca. 12 % af det samlede reduktionsmål for CO2-udledning i forbindelse med transporter i 2020. Samlet set har projektet medført mere end en halvering af transporterne pr. dag – fra 65 til 26 – mellem Brøndby og Taulov siden medio 2010. Dertil kommer, at antallet af kørte kilometer mellem de to destinationer reduceres med 2.400.000 km om året.

Kontaktperson for yderligere information

Henrik B. Michelsen

Miljøkontaktperson
Post Danmark A/S

Tlf:33614222
E-mail: hbm@post.dk

Casen er udarbejdet af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk

Læs også:

Coloplast mindsker klimabelastning fra købt varetransport

Miljøforbedringer giver konkurrencefordel

Miljøtal for transportkøb skal mindske CO2- udledningen

Energirigtige biler giver Post Danmark besparelse på 11 mio.