Salget af et spildevandsanlæg åbnede et eksportvindue til England

Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup for en årlig udgift på 1,1 mio. kr. og reducerer forbruget af vand, energi og transport. Nu står Envotherm over for muligheden for at eksportere deres spildevandsløsning til en engelsk flyvestation.

Envotherm har udviklet en teknologi, som renser forurenet spildevand ved hjælp af inddampning. Det destillerede vand er efterfølgende så rent, at det kan genanvendes til industrielle processer – eller udledes som almindeligt spildevand.

Ved at bruge Envotherms spildevandsanlæg kan kunderne overholde grænseværdier for udledninger, og de undgår at skulle bortskaffe forurenet spildevand som farligt affald. Inddampningsteknologien sikrer, at vandet kan renses for omkring en tredjedel af de omkostninger, som andre løsninger koster.

Envotherm gør en stor indsats for at markedsføre deres løsning over for offentlige kunder, og salget af et anlæg til Flyvestation Karup var Envotherms første salg til det offentlige. Det viste sig at blive en rigtig god reference i det videre arbejde med at komme ind på det offentlige marked. Flyvestation Karup bruges som ”show case” over for nye kunder, og medarbejderne på flyvestationen taler meget positivt om anlægget, når andre offentlige indkøbere forhører sig. Der er allerede solgt et anlæg til en anden kunde som direkte konsekvens af en vellykket fremvisning på flyvestationen.

En af de mest interessante effekter af salget til Flyvestation Karup er, at en engelsk flyvestation har henvendt sig til Envotherm. De har fået kendskab til de fordele, Karup har opnået gennem deres køb af anlægget, og der er nu en afklaringsproces i gang, der skal vise, om den engelske flyvestation skal gentage Karups succesoplevelse. Det vil i så fald åbne gode muligheder for, at Envotherm kan få luft under vingerne til et engelsk eksporteventyr.

Der er nu en afklaringsproces i gang, der skal vise, om den engelske flyvestation skal gentage karups succesoplevelse. Det vil i så fald åbne gode muligheder for, at Envotherm kan få luft under vingerne til et engelsk eksporteventyr.

Fik en økonomisk fordel ved at løse en stor miljøudfordring

Flyvestation Karup udleder hvert år store mængder spildevand fra bl.a. vask af materiel. Det forløb problemfrit i en årrække, indtil analyser af spildevandsprøver viste, at flyvestationens spildevand var mere forurenet, end hvad kommunen kunne tillade.

Envotherm har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb:

  • Øget omsætning
  • Showcase og markedsføringsmuligheder
  • Direkte afledt mulighed for eksport af løsningen til England

– Vi fik et krav fra Viborg Kommune om at overholde grænseværdier i spildevandet, og da vi fik analyseret vandprøverne, viste det sig, at spildevandet indeholdt cadmium fra vask af helikopterne, fortæller Michael Damkjer, miljømedarbejder på Flyvestation Karup.

Den umiddelbare løsning blev at sende spildevandet med tankvogn til det kommunale affaldsanlæg. En dyr og tidskrævende løsning. Flyvestation Karup undersøgte forskellige renseteknologier som alternativ løsning, men de opfyldt ikke flyvestationens krav. De løsninger, hvor man bruger kemikalier til at få de forurenende elementer til at bundfælde, var problematiske for både miljø og arbejdsmiljø. Og elektrolysebaserede teknologier kunne ikke fjerne nok cadmium til, at spildevandet overholdt grænseværdierne. Kun en enkelt løsning levede op til flyvestationens skrappe krav – et anlæg fra Envotherm, som både var det mest miljøvenlige og økonomisk fordelagtige.

– Inden vi fik anlægget fra Envotherm, samlede vi spildevandet op og fik det fragtet til Kommunekemi via affaldsanlægget i Viborg. Det kostede 2 kr. literen alene i behandling, og én helikoptervask genererer 2.000-3.000 liter spildevand. Det blev en årlig udgift på omkring 1,1 mio. kr. Hertil kom udgifterne til transport, fortæller Michael Damkjer.

Etableringsudgiften for Envotherms løsning var 2,2 mio. kr., og de årlige udgifter til at drifte anlægget ligger på 48.000 kr. Sammenholdt med de hidtidige årlige udgifter på 1,1 mio. kr., var fordelen til at få øje på. Beregningerne viste, at investeringen var tjent hjem på lidt over to år.

Med i beregningerne er indkøb af en opbevaringstank til beskidt vand, en destillattank til rent vand og etablering af en tilbygning til anlægget. Anlægget er ikke lydløst, så det blev besluttet at rykke det ud i en tilbygning, så medarbejderne ikke føler sig generede.

Inden vi fik anlægget fra Envotherm, samlede vi spildevandet op og fik det fragtet til kommunekemi via affaldsanlægget i Viborg. Det kostede 2 kr. literen alene i behandling, og én helikoptervask genererer 2.000-3.000 liter spildevand – Michael Damkjer, miljømedarbejder, Karup Flyvestation

Besparelser ved at fokusere på udgifter til drift og ikke kun til indkøb

Hos Envotherm så man gerne, at de offentlige indkøbere i højere grad anlægger et langsigtet økonomisk blik på deres indkøb i stedet for blot at fokusere på et enkelt års budget. Envotherm oplever, at potentielle offentlige kunder ofte er skeptiske i forhold til investeringsstørrelsen ved køb af deres spildevandsanlæg, men at det gavner at vise dem det fulde økonomiske billede ud fra beregning af livscyklusomkostninger. På den måde bliver det tydeligt, at anlægget hurtigt kan spare dem en masse penge.

– Vi bruger meget tid på at fortælle om livscyklusomkostninger, for det er ikke med i kundernes overvejelser, fortæller Vibeke Svendsen, CEO hos Envotherm.

– Der er typisk en tilbagebetalingstid på vores anlæg på 2-4 år, og det har en levetid på 12-15 år, så måske allerede i år 2 eller 3 begynder anlægget at være en indtægt.

I forsvaret, som er overordnet indkøbsorganisation for Flyvestation Karup, har man fokus på livscyklusomkostninger. Alle investeringer med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år skal gennemføres.

Miljøet spares for minimum 123 ton CO2 om året

Fraregnet anlæggets energiforbrug, opnås der i alt en besparelse på 123 ton CO2 om året ved at inddampe spildevandet frem for at lade Kommunekemi håndtere det. Heri er ikke indregnet den CO2-besparelse, der opnås ved, at transporten af spildevandet stort set er ophørt. Inden Flyvestation Karup købte anlægget fra Envotherm, kørte medarbejdere fra flyvestationen spildevandet fra helikoptervask til Viborg 15-18 gange årligt. Det er nu reduceret til 4 årlige ture for at levere koncentrat til affaldsbehandling.

Sammenligner man den nuværende løsning med miljøforholdene inden, der kom fokus på det problematiske spildevand, spares miljøet nu for udledningen af ca. 4,4 kg cadmium pr. år.

Envotherm er ikke det eneste system, der inddamper spildevand, men deres løsning er meget energieffektiv. Hvor man normalt inddamper med vakuum, kan Envotherm inddampe ved atmosfærisk tryk. Det og en række andre energibesparende foranstaltninger i anlægget betyder et reduceret energiforbrug fra 836 kWh til 15-30 kWh pr. m3 alt efter spildevandstype.

Den effektive proces skyldes anvendelsen af en særlig varmeveksler, som spildevandet ledes ned over. Varmeveksleren giver en effektiv fordampning af vandet på overfladen af væsken i stedet for på overfladen af metallet. Det sikrer, at udfældninger ikke sker på hedefladerne og giver en konstant varmeoverførsel til fordampningen. Fordamperen genbruger energien fra den damp, der genereres, så der kun anvendes 1-2 pct. af den mængde energi, der ellers skulle anvendes til at fordampe vandet.

Der er typisk en tilbagebetalingstid på vores anlæg på 2-4 år, og det har en levetid på 12-15 år, så måske allerede i år 2 eller 3 begynder anlægget at være en indtægt – Vibeke Svendsen, CEO, Envotherm

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

Læs også:

Anlæg af permanent isskøjtebane sparer 185 tons CO2 og 887.000 kr. om året

Danmarks grønne forsvar

SAS’ nye arbejdstøj er en gevinst for både miljø og økonomi