Om partnerskabet

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at tilslutte sig partnerskabet:

Skyd genvej

 • Spar tid på at udforme egne grønne krav – benyt i stedet partnerskabet og dets fælles, grønne indkøbsmål
 • Del erfaringer med andre og få let adgang til miljøfaglig indkøbsviden

Bliv synlig

 • Gå foran og styrk jeres grønne image gennem partnerskabet
 • Få adgang til partnerskabets fælles markedsføring af de gode historier om grønne indkøb

Sammentænk miljø og økonomi

 • Tænk langsigtet og medregn hele produktets levetid. Miljø- og energirigtige produkter betaler sig på sigt
 • Gør det nemmere for leverandørerne at efterleve mere ensartede miljøkrav
 • Brug grønne indkøb som værktøj til at fremme grøn omstilling

Medlemmer af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb forpligter sig til en række konkrete punkter, når de vælger at træde ind i ordningen:

 • Følge de fælles konkrete indkøbsmål
 • Have en offentlig tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb
 • Deltage i styregruppemøder (cirka to gange om året)
 • Bidrage med erfaringsudveksling og input til indkøbsmål
 • Deltage aktivt i arbejdsgrupper

Som nyt medlem er det ikke altid realistisk at kunne efterleve Partnerskabets mål med det samme. Nye medlemmer får derfor en overgangsperiode, hvor de får mulighed for at implementere og leve op til de fastsatte indkøbsmål. I samarbejde med Sekretariatet og Miljøstyrelsen, vil det nye medlem udarbejde en implementeringsplan for de enkelte mål.

Partnerskabet er organiseret med en styregruppe, hvor indkøbs- og miljøchefer fra medlemsorganisationerne er repræsenteret. Formandskabet går på skift blandt medlemmerne. Lige nu deles det af økonomidirektør Nanna Krog-Meyer fra Gladsaxe Kommune og indkøbschef Anette Juhl Winter fra Aarhus Kommune.

Partnerskabet nedsætter løbende arbejdsgrupper arbejdsgrupper, som udvikler og opdaterer indkøbsmål og udveksler erfaringer på området.

Partnerskabet samarbejder også med andre indkøbsnetværk for eksempel SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og KomUdbud.

Sekretariat for Grønne Indkøb fungerer som tovholder for arbejdet i partnerskabet og giver faglig bistand til udvikling af nye mål.

Alle offentlige organisationer er velkomne i Partnerskabet – jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har Partnerskabet over for leverandører og producenter.

Hvis du vil høre mere om, hvad det kræver at være medlem, så er du velkommen til at kontakte Sekretariatet:

e-mail: ansvarligeindkob@mst.dk

v/Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Her finder du links til POGI´s  Kommissorium og Forretningsorden:

Sekretariatet udarbejder årligt en målopfølgningsrapport, der sætter konkrete tal på det forgangne år i Partnerskabet. Hensigten er at skabe overblik over styrker og svagheder ved de forskellige indkøbsmål og give indblik i de udfordringer som medlemmerne oplever i forhold til at implementere de forskellige kriteriesæt. På baggrund af resultatoversigten identificeres en række problemområder, som Sekretariatet vil tage hånd om i planlægningen af fremtidige initiativer i Partnerskabet. Rapporteringen vil som udgangspunkt indeholde et estimat for POGIs samlede indkøbsvolumen, samt en gennemgang af hvert indkøbsmål med kvantitative opgørelser over medlemmernes anvendelse af POGI-kriterier ved gennemførte udbud.

For at kunne udarbejde rapporten vil medlemmerne blive bedt om at besvare et spørgeskema omkring deres indkøb i det forgangne år. Resultaterne er altså baserede på medlemmernes egne tal. Formålet med målopfølgningen er ikke at kontrollere, hvorvidt de enkelte medlemsorganisationer lever op til deres POGI forpligtelser. Tværtimod skal målopfølgningen forstås som et værktøj til at udvide den samlede indsigt i og viden om problemområder. På den måde har Sekretariatet optimale betingelser for at understøtte implementeringen af Partnerskabets indkøbsmål. Resultaterne fra målopfølgningen vil vi primært benytte i den interne kommunikation – bl.a. i forbindelse med årsevaluering og planlægning af konkrete initiativer, der kan hjælpe medlemmer med at få implementeret POGI-kriterierne i udbud.

Partnerskabet etablerer løbende arbejdsgrupper med fokus på Partnerskabets indkøbsmål med deltagelse af relevante personer fra medlemmernes organisationer. Formålet med arbejdsgrupperne er enten at opdatere gamle mål eller udforme helt nye indkøbsmål til brug for Partnerskabets medlemmer. Der bliver typisk afholdt 3-4 møder i løbet af en arbejdsgruppe.