Bæredygtigt transport

Artikel #TCo, #Transport – Sådan kan du indkøbe bæredygtig transport – et indblik i værktøjskassen og de gode eksempler

Bæredygtige og klimavenlige transportløsninger bidrager til, at vi kan nå regeringens mål om en 70 % CO2-reduktion i 2030, men omstillingen til en mere bæredygtig transport er en kompleks udfordring. I temagruppen om grøn transport deltog mere end 60 repræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige instanser. De delte viden og erfaringer, diskuterede drivmidler og standarder og hvordan indkøberne kan være med til at skabe forandring i varetransporten. Udbyttet af møderne er nu samlet i en pjece om grøn varetransport.


I løbet af efteråret 2020 mødtes en gruppe af indkøbere, transportudbydere og eksperter i ’Temagruppen for grøn transport i værdikæden’. Udbyttet af møderne er samlet i en pjece om grøn varetransport skrevet af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) med input fra temagruppens deltagere. Rådene er inddelt i syv områder som et konkret inspirationsværktøj til, hvordan indkøbere kommer i gang herunder status på den teknologiske udvikling, tips til hvordan man kommer i gang og overkommer barrier, samt cases til inspiration og referencer til yderligere information.

Pjecen blev præsenteret for årskonferencen, der netop havde grøn transport som hovedtema. Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Aarhus Kommune fortalte om dele af deres arbejde med grønne transportkrav, og Force Technology præsenterede et værktøj til TCO-beregninger på køretøjer udviklet for Miljøstyrelsen.

Du kan finde pjecen her

 

Sådan bidrog Region Hovedstaden til at skabe grønne forandringer på markedet for transport

Transportudbyderne står ofte over for den udfordring, at miljø- og klimaperformance sjældent vægtes højt i udbudsprocesser. Transportmarkedet er traditionelt hårdt presset på priskonkurrence, leveringstider og leveringsikkerhed. Grønne teknologier kræver en væsentlig investering fra transportbranchen, der er hårdt presset på pris. Derfor er en efterspørgsel på grønne transportløsninger et vigtigt incitamentet for udbyderne til at investere i grønne løsninger.

Region Hovedstaden er en af de offentlige indkøbere, der har haft succes med at skabe incitament og skubbe til markedet med grønne krav i deres udbud. Det fortalte chefkonsulent i Region Hovedstaden, Kathrine Marie Fjendbo:

– Vi inkluderede grønne krav i et deludbud om siddende patientbefordring, der har den udfordring, at det typisk er større biler der skal bruges, hvor markedet er lidt mere udfordret i forhold til grønne køretøjer. Falck vandt udbuddet, og gennem den erfaring de fik ved det mindre deludbud, fik de undersøgt de grønne transportmuligheder på markedet. Nu har Falck taget en beslutning om at omstille flåden til grønne køretøjer for hele resten af virksomheden. Det lille skub i deludbuddet har gjort, at de nu er i gang med at omstille resten af deres flåde.

I løbet af konferencen blev partnerskaber mellem leverandører og indkøbere fremhævet, herunder hvordan flere indkøbere kan gå sammen for at øge efterspørgslen på markedet til større sikkerhed for transportleverandørerne.

Åben markedsdialog fører til grønne forandringer i Københavns Kommune

CSR-chef i Københavns Kommune, David Salomonsen, fortalte, hvordan kommunen er gået systematisk til værks i de enkelte udbud. De forskellige områder har forskellige forudsætninger for at komme i gang med grøn transport, og derfor har en åben markedsdialog været et afgørende værktøj i arbejdet med at stille krav til grøn transport i kommunens udbud. Om markedsdialogen fortalte David Salomonsen:

– Vi kiggede ned over hvilke kontrakter, der skulle i udbud det næste stykke tid, og hvilke typer biler der anvendes i disse. De områder der anvendte de ’nemme’ biltyper, hvor den grønne teknologi er mest moden, skulle der stilles grønne transportkrav til først. Herefter tog vi en snak med relevante leverandører om, hvordan og hvorledes omstillingen ville kunne fungere. For hvert indkøb stiller vi nu krav og progressioner i krav, der er fastsat med udgangspunkt i, hvad der kunne lade sig gøre for leverandørerne rent praktisk i hver enkelt branche.

Netop markedsdialog er et af de syv gode råd i transportpjecen, og også et emne der blev nævnt flere gange på årskonferencen.

Figur 2 fra pjecen: ”Gode råd til indkøbere”

”Vi starter med os selv” – Aarhus Kommunes grønne transportplan

Specialkonsulent Sara Villemoes, fortalte ved konferencen om arbejdet med Aarhus Kommunes ”Grøn Transportplan”, der er baseret på fem nøgleprincipper – og syv straks-tiltag for både egen flåde og transportdelen af indkøbte varer og ydelser.

Et af nøgleprincipperne er, ”Vi starter med os selv”, og i tråd med dette er Aarhus Kommune gået i gang med omstilling af deres egen flåde først, med et mål om at være fossilfri ved udgangen af 2025. Samtidig indfases krav til grøn transport i udbud og kontrakter, her er målsætningen fossilfrihed i 2030.

I Aarhus Kommunes procesguide for udbud er grøn transport et vigtigt emne at tage med allerede i opstartsfasen, og derfor indgår faste spørgsmål herom hver gang man foretager markedsdialog. Derudover er minimumskrav om transport indarbejdet i kommunens CSR-bilag, der er bilag til alle kommunens kontrakter. Minimumskravet kræver at leverandørers og underleverandørers køretøjer til levering af varer og tjenesteydelser i kontrakten lever op til energiklassekrav og at de er fossilfri i 2030. Det sikrer ifølge Sara Villemoes, at transport tænkes ind i alle indkøb.

– Vores minimumskrav er et vigtigt redskab både internt og eksternt, når der skal købes transport. Der er mulighed for at dispensere fra kravene i særlige situationer – når der eksempelvis er brug for meget lang rækkevidde, men dispensationen skal registreres, og der følges op på det.

Med langsigtede mål og planer samt straks-tiltag sender Aarhus Kommune et klart signal til markedet og gør det tydeligt for leverandører, at Aarhus Kommune er ambitiøs og vedholdende omkring grøn transport.

TCO-værktøj giver overblik

En af de barrier, som Temagruppen for Grøn Transport identificerede i løbet af møderne i efteråret, er, at der ikke findes harmoniserede opgørelsesmetoder til beregning af klimaaftryk fra transport, hvilket gør det svært at sammenligne de forskellige udbydere af transportydelser. Yderligere kan det komplicere beregningen af det økonomiske aspekt, da der ofte vil være en merpris på grøn transport. For indkøb af køretøjer er der nu hjælp at hente.

I et projekt for Miljøstyrelsen har Pia Brunn Poulsen, senior projektleder ved FORCE Technology været med til at udvikle et TCO-værktøj til indkøb af motorkøretøjer, der gør virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i stand til at sammenligne de totale omkostninger på forskellige motorkøretøjer over hele køretøjets levetid.

Pia Brunn Poulsen fortalte på årskonferencen, hvordan TCO-værktøjet kan bruges til at sammenligne de forskellige transportmuligheder og til at skifte fokus i indkøb af transportmidler fra kun at være rettet mod indkøbspris til også at inkludere driftsomkostninger, vedligehold, serviceomkostninger, efterforbrug osv.

– TCO-værktøjet kan indgå i en udbudsproces – både til at definere den strategiske retning for udbuddet ved at anvende det i en løbende og konstruktiv dialog eller mere konkret til at definere krav i udbuddet.

Værktøjet vil ifølge Pia Brunn Poulsen ofte også tydeliggøre forskelle i miljøbelastning:

– Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at TCO-værktøjet udelukkende handler om det økonomiske aspekt af indkøbet. Det kan ikke træde i stedet for miljøvurdering og miljøparametre i udbuddet. Men mindre økonomiske omkostninger betyder som oftest også mindre belastning på klima og miljø, det gælder for eksempel for udgiften til brændstof.

Du kan finde TCO-værktøjet her