Temagrupper

Forums temagrupper kører omkring et halvt år med typisk 3-4 arrangementer. Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb og slutprodukt er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forums styregruppe tager stilling til, hvilke temagrupper der skal nedsættes. Deltagerne i de enkelte temagrupper er selv med til at definere, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Som medlem forventes du at bidrage aktivt til arbejdet. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kanaler. Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk og få mere at vide om, hvordan du kommer med i en temagruppe.

Temagruppe om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’


Baggrund

Har du interesse i at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? Har din organisation allerede erfaring med at sammensætte mere miljø- og klimavenlige måltider eller vil I gerne vide mere om, hvordan man understøtter miljø- og klimavenlige fødevareindkøb? Arbejder du med udbud af fødevarer eller Facility Management-løsninger inden for kantine/catering? Er du som leverandør interesseret i en dialog om, hvordan du sammen med de professionelle indkøbere kan understøtte den grønne omstilling inden for fødevareområdet? Eller er du blot interesseret i at netværke, vidensdele og diskutere problemstillinger og løsninger inden for emnet? – så er denne temagruppe formentlig noget for dig!

Klima og miljø har i stigende grad vundet indpas i den offentlige debat. I den forbindelse er fødevareområdet ingen undtagelse. Dagligt laves der 800.000 måltider alene i de offentlige køkkener[1]. Lige såvel som disse måltider kan bidrage negativt til vores miljø- og klimaudfordringer, lige såvel kan de blive en positiv del af løsningen. Dette kan blandt andet ses i den seneste revidering af de officielle kostråd, som ikke blot sætter sundheden men nu også klimaet i højsæde.[1] Emnet belyses også i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ (2020). Ifølge strategien estimeres de offentlige indkøb at repræsentere et klimaaftryk på 12 mio. ton drivhusgas, hvoraf fødevarer som indkøbsområde estimeres til at udgøre 0,5 mio. ton drivhusgas. Ligeledes fremgår det, at det offentlige indkøb af fødevarer udgør en størrelse på 5 mia. kr. (på baggrund af fakturadata).[2]

Denne temagruppe har til formål at samle professionelle indkøbere, leverandører, konsulenter og øvrige med interesse i at fremme professionelle grønne indkøb af fødevarer. Med afsæt i spændende oplæg, konkrete cases, vidensdeling og faglige diskussioner har temagruppen til formål at belyse udfordringer og muligheder forbundet med professionelle grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer, samt hvilken viden og hvilke værktøjer, der eksisterer i dag. Temagruppen vil beskæftige sig med temaer såsom miljø og klimaaftryk, økologi, madspild, mulighed for monitorering, samt hvad vi kan forvente, at fremtiden byder på inden for netop dette område.

Vær med når første temagruppemøde afholdes online torsdag den 4. november. Du kan tilmelde dig her: Tilmelding

[1] Altomkost.dk (4. marts 2021) Professionelle køkkener får værktøjer til sund og klimavenlig mad.
https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/professionelle-koekkener-faar-vaerktoejer-til-sund-og-klimavenlig-mad/
[2] Finansministeriet (2020) Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb.
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf

1. temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’

Tid: Torsdag den 4. november 2021, kl. 9.00-12.00.
Sted: Online
Tilmeld dig her: Tilmelding

Program:

09.00 – 09.15 Velkommen og introduktion til temaet

Med afsæt i spændende oplæg, konkrete cases, vidensdeling og faglige diskussioner har temagruppen til formål at belyse udfordringer og muligheder forbundet med professionelle grønne indkøb af fødevarer, samt hvilken viden og hvilke værktøjer, der eksisterer i dag. Temagruppen vil beskæftige sig med temaer såsom miljø og klima, økologi, madspild, mulighed for monitorering, samt hvad vi kan forvente, at fremtiden byder på inden for netop dette område.

09.15 – 09.45 Indflyvning til et øget fokus på klima og miljø inden for indkøb af fødevarer v/ Paul Holmbeck.

Hvad er vores fælles vision og hvad karakteriserer den tid vi befinder os i inden for professionelle indkøb af fødevarer? Kan vi trække på erfaringer fra vores rejse mod mere økologi? Dette vil Paul Holmbeck bl.a. belyse i sin indflyvning til et øget fokus på klima og miljø inden for professionelle indkøb af fødevarer.

09.45 – 10.15 De officielle Kostråd – Klima og sundhed v/ Anna Sofie Hersaa Nehammer fra Fødevarestyrelsen.

De officielle Kostråd sætter ikke blot sundheden men nu også klimaet i højsæde. Men hvilke miljøhensyn favner De officielle Kostråd egentlig? Hør desuden Anna Sofie Hersaa Nehammer fra Fødevarestyrelsen fortælle om styrelsens arbejde med anbefalinger til professionelle køkkener baseret på De officielle Kostråd samt orientering om styrelsens projekt vedrørende anbefalinger til bæredygtige indkøb af fødevarer i det offentlige.

10.15 – 10.25 Kort pause
10.25 – 11.10 Madspild fra et miljø- og klimaperspektiv v/ Emilie Mille Müller fra OneThird.

Hvorfor er madspild et vigtigt fokus i forbindelse med mere miljø- og klimavenlige kostvaner? I hvilken grad synes madspild at bidrage til de miljø- og klimaudfordringer vi oplever i dag og fremtiden? Dette vil Emilie Mille Müller fra tænketanken OneThird bl.a. sætte ord på.

Reducering af madspild gennem kontrakten v/ Annette Badsberg fra Hørkram.

Nogle af de krav, som de professionelle indkøbere stiller, genererer øget madspild. Annette Badsberg fra Hørkram vil derfor sætte nogle ord på, hvordan du som indkøber kan være med til at sikre reduktion af madspild gennem kontrakten

11.10 – 11.40 Hvilke udfordringer møder de professionelle indkøbere?

Vær med til at sætte ord på, hvilke udfordringer du mener, de professionelle indkøbere møder i forhold til at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer.

11.40 – 12.00 Tak for i dag

Opsamling og videre proces.


2. temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’

Tid: Tirsdag den 23. november 2021, kl. 9.30 – 14.30.
Sted: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.
Tilmeld dig her: Tilmelding

Program:

9.30 – 10.00 Velkommen og introduktion til 2. temagruppemøde

Resume fra 1. temagruppemøde og introduktion til 2. temagruppemøde.

10.00 – 10.30 Klimadatabaser v/ Lisbeth Mogensen, lektor ved Aarhus Universitet.

Hvilke klimadatabaser inden for fødevarer findes der i dag? Hvilke forskelle og ligheder er der imellem disse? Kan der sammenlignes på tværs af klimadatabaserne? Hvordan kan de og hvordan kan de ikke benyttes – fra et indkøberperspektiv?

10:30 – 11.30 Inspirationsoplæg – hvilke løsninger og værktøjer arbejdes der med i dag? v/ Betina Bergmann fra Københavns Kommune og Bente Kramer fra Aarhus Kommune.

Få et indblik i hvilke muligheder og løsninger de professionelle indkøbere oplever og arbejder med i dag.

11.30 – 12.15 Frokost
12.15 – 13.30 Step stone

Hvilke muligheder og løsninger er der for at fremme grønne og klimavenlige professionelle indkøb af fødevarer? Hvad har indkøberne behov for? Hvilke kriterier og krav kan der stilles? Hvad forstås ved ’grønne’ indkøb af fødevarer?

13.30 – 13.40 Kort pause
13.40 – 14.10 Hvad kan vi forvente af fremtiden/v. Charlotte Thy fra Bureau Veritas.

Hvad er Product Environmental Footprint (PEF)? Hvordan kan den professionelle indkøber benytte sig af PEF i dag og i fremtiden?

14.10 – 14.30 Tak for i dag

Opsamling og videre proces

Temagruppe om ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler’


Baggrund

Har du idéer, viden eller konkret erfaring med cirkulære forretningsmodeller? Tilbyder din virksomhed allerede nu cirkulære løsninger? Står du overfor at skulle indfri en ambition om, at jeres indkøb i højere grad skal understøtte omstillingen til den cirkulære økonomi? Eller er du bare nysgerrig og interesseret i at netværke, videndele og drøfte løsninger og muligheder inden for den cirkulære økonomi med andre. Så er denne temagruppe måske noget for dig!

Temagruppen samler leverandører, professionelle indkøbere, konsulenter, NGO’ere og andre med interesse for cirkulære indkøb og forretningsmodeller.  For at gøre diskussionerne så konkrete som muligt tager temagruppen udgangspunkt i møbler. Møbelbranchen er nemlig for alvor ved at få øjnene op for gevinsterne ved bæredygtighed og cirkulær økonomi. Nogle leverandører bruger genanvendte materialer i deres produktion og afprøver cirkulære forretningsmodeller som fx leasing, take-back-ordninger og reparationer af produkter i stedet for nysalg.

Temagruppen sætter fokus på cirkulært indkøb af møbler og nye forretningsmodeller baseret på en cirkulær tankegang inden for produktion, brug og genbrug af møbler. Møderne i temagruppen vil være en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv beslutter. Det kan fx være en guide, en casesamling eller andet der vil kunne bruges af både offentlige og private indkøbere.

Temagruppens arbejde og resultater skal bidrage til at fremme markedet for genanvendelige møbler at høj kvalitet samt genanvendte møbler og møbelmaterialer og også inspirere andre brancher til at udvikle cirkulere forretningsmodeller.

Danmark forbruger lineært, og hvis alle levede som os, skulle der fire jordkloder til. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi bevæger os over mod en cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer holdes i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt. Først og fremmest skal vi købe færre produkter. Fx ved at købeprodukter af god kvalitet med langlevetid. Produkter der kan repareres, når de går i stykker, og som kan skilles af, når de engang er udtjente, så materialerne kan genanvendes.


1. temagruppemøde om ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler’ blev afviklet torsdag den 20. maj 2021.

Kim Ankjær Nielsen fra Kolding Kommune gav til dagens temagruppemøde en indflyvning til cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller i forbindelse med offentlige indkøb. For at sikre realiseringen af en mere cirkulær økonomi er der et væsentlig behov for at samarbejde på tværs af hele værdikæden, systemtænkning, samt holde det så simpelt som muligt. Indenfor cirkulær økonomi fremhæves fem forretningsområder: Cirkulære råmaterialer, Ressource genindvinding, Forlænget levetid og cirkularitet, Deling af produkter, samt Produkt som service. I den forbindelse er det væsentligt at huske følgende punkter: holisme/system, mening/relevans, samt adfærd. Der findes i princippet ikke cirkulære produkter men produkter med et cirkulært potentiale, hvorfor adfærden spiller en væsentlig rolle (både hos forbruger og indkøber). Det første step mod en mere cirkulær økonomi er ved at ”få snakken i gang”. ”Icebreaker” er et værktøj, der kan benyttes som hjælp til dialogen med indkøberen og skabe overblik over eventuelle potentialer i opstartsfasen (se værktøjet i præsentationen).

Steffen Max Høgh fra Holmris B8 holdt et inspirationsoplæg fra branchen. Cirkulær økonomi handler om at bevare materialernes værdi over så lang tid som muligt, herunder bedre materialeudnyttelse og begrænsning af affaldsmængden. På nuværende tidspunkt er møbelbranchen generelt en lineær økonomi.

Hvad er bæredygtighed i møbelbranchen? Bæredygtighed er komplekst. Der lyder derfor en opfordring til temagruppen om at få lavet en prioriteret liste over de mest bæredygtige typer af møbler og få klargjort, hvad bæredygtighed egentlig handler om i denne kontekst. Det kan ligeledes overvejes, om principperne kendt fra affaldshierarkiet kan overføres til anskaffelsen af nye møbler. Ifølge Steffen Max Høgh kan følgende hierarki tages i betragtning: 1) Direkte genbrug af egne møbler, 2) Istandsættelse og reparation af egne møbler, 3) Brugte møbler, genbrugsmaterialer, 4) Certificeret møbler, 5) Genanvendte materialer, 6) Møbler generelt. Derudover er der mulighed for at vurdere sine indkøb af møbler på baggrund af CO2 beregninger (se mere herom i præsentationen)

Kim Hjerrild, chef for cirkulær økonomi Lifestyle & Design Cluster, holdt ligeledes et inspirationsoplæg fra branchen. I forhold til cirkulær økonomi befinder møbelbranchen sig forskellige steder. Der er dog ingen tvivl om, at der generelt er kommet en større interesse i cirkulær økonomi fra branchens side. Der lyder derfor et klart budskab om, at branchen er klar til dialogen med de offentlige indkøbere. Der er derfor rum til at udfordre branchen.

Derudover bød dagens temagruppemøde på en workshop med mulighed for debat og vidensdeling. Det blev bl.a. belyst, hvilke udfordringer der kan være knyttet til cirkulære indkøb af møbler, samt hvilke muligheder, løsninger og aktiviteter der skal til for at overvinde disse barrierer. Her blev bl.a. vidensdeling, forandring af kultur, samarbejde og dialog med leverandører nævnt som mulige løsninger.

Arbejdet i temagruppen fortsætter den 9. juni, hvor 2. møde i temagruppen afholdes.

Se hele programmet her:

Download oplæg fra 1. temagruppemøde her:

2. temagruppemøde om ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler’ blev afviklet onsdag den 9. juni 2021.

Heidi Simone Kristensen gav ved dagens temagruppemøde sit bud på, hvordan man kan sikrer cirkulær økonomi ved indkøb af møbler. Hun brugte bl.a. affaldshierarkiet som udgangspunkt for, hvordan man skal designe cirkulært med fokus på møbler. Heidi Simone Kristensen fremstillede endvidere en indkøbsstrategi med cirkularitet i fokus; her bør man først og fremmest undersøge mulighederne for direkte internt genbrug. Derefter kan man undersøge hvordan møbler, som man allerede har, kan istandsættes, modificeres eller re-designes. Og til sidst, hvis man skal købe nye møbler, bør de ind tænkes i et kredsløb eller en service, hvor der eksempelvis kan tænkes i at leje eller lease møbler.

Christian Tangene fra DFO Norge præsenterede forskellige tiltag fra norske kommuner og styrelser, hvor der bl.a. var lavet apps som kunne registrere og udlåne møbler til det offentlige. Christian Tangene beskrev endvidere at det stadig er svært at lave en stor cirkulær forsyningskæde med møbler og at det derfor er vigtigt, at der igennem det offentlige bliver skabt efterspørgsel og et velfungerende marked for leverandører. På den måde ændrer markedet sig og han fortalte bl.a. om en leverandør, der havde ændret forretningsmodel fra at være ’møbelsælger’ til at være ’møbelmanager’. Christian Tangene opfordrede endvidere til, at man i første omgang går efter de lavt hængende frugter, såsom direkte genbrug af egne møbler, frem for større systemiske forandringer, der kan virke uoverskuelige for den offentlige indkøber.

Jan Bertelsen fra ScanOffice præsenterede, hvordan man via SKI aftalen kan lave punch-outs i indkøbssystemerne, så det bliver nemmere for den enkelte indkøber at vælge bæredygtige møbler. Derudover fortalte han, hvordan ScanOffice de senere år har arbejdet strategisk med at skabe mere bæredygtige møbler ved hjælp af forskellige tiltag og mærkningsordninger. Ifølge Jan Bertelsen kan det være både dyrt og svært at producere bæredygtige møbler, men det er det eneste rigtige og det hjælper især, når de kan mærke at efterspørgslen stiger.

Foruden de tre oplæg blev der lavet en afstemning om hvad temagruppens output skal være. Det blev besluttet at der skal indsamles cases omkring det gode cirkulære indkøb af møbler. Der blev også udtrykt ønske om forslag til konkrete strategier for cirkulære indkøb af møbler. Tovholderen for temagruppen og Sekretariat for Grønne Indkøb vil arbejde videre med dette og række ud til deltagerne i temagruppen når nødvendigt.

Det 3. og sidste møde i temagruppen finder sted tirsdag d.7 september kl. 12.30-14.30.

Se hele programmet her:

Program – 2. Temagruppe Cirkulære forretningsmodeller og møbler-1

Download oplæg fra 2. temagruppemøde her:

3. temagruppemøde om ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler’ blev afviklet tirsdag den 7. september 2021.

Til dagens temagruppemøde gav Mark Sabro Gregersen fra Randers Kommune et inspirationsoplæg omhandlende kommunens koncept ’Møbelcirklen’. Møbelcirklen er et bæredygtighedsinitiativ med gevinster inden for det sociale, økonomiske og klimamæssige. Det primære formål er at cirkulere og upcycle brugte møbler fra kommunens arbejdspladser og dermed forlænge møblernes levetid. Derudover skaber projektet jobs til folk på kanten af arbejdsmarkedet, hvorfor der som nævnt er flere gevinster forbundet med dette projekt. Der sættes fokus på at skabe et godt og trygt miljø for Møbelcirklens medarbejdere, hvor der tages hensyn til eventuelle skånebehov. Projektet er et af de første af sin art i Danmark inden for kommunalt regi, hvorfor det allerede har vakt interesse blandt flere.

Jakob Aaen, medstifter af firmaet Målbar, gav et inspirationsoplæg om Målbars klimascreeningsværktøj, hvilket i grove træk foretager klimascreeninger af møbler. Klimascreening er ikke et nyt koncept. Dog har det længe været en omkostningstung og langsomlig proces, hvilket har været en udfordring for en branche, som er i konstant forandring. Målbars klimascreening tager et livscyklus perspektiv (LCA) og arbejder med CO2-ækvivalenter, hvormed der ses på alle klimagasarter og ikke blot CO2. Med værktøjet kan branchen nu begynde at rapportere sit klimaaftryk. Desuden giver værktøjet et bedre kendskab til, hvor der bør sættes ind, når klimaaftrykket skal reduceres og bidrager samtidig til kontrol i forhold til at kunne sætte specifikke indkøbskrav mm. Det er dog væsentligt at pointere, at klimascreening eller CO2-tal ikke er hele sandheden men blot en del af billedet. Det er et nedslagspunkt i, hvordan verden ser ud ’her og nu’. For at sikre gennemsigtighed kan resultatet herfra derfor ikke stå alene.

Derudover gik dagens temagruppemøde med at drøfte indholdet til den casesamling, som skal udarbejdes på baggrund af temagruppen. Denne vil blive præsenteret til Forums og POGIs årskonference den 28. oktober 2021.

Se hele programmet her:

Program – 3. møde – Temagruppe Cirkulære forretningsmodeller og møbler

Download oplæg fra 3. temagruppemøde her:

Temamøderække om ’Produktstandarder i indkøb’ afvikles i regi af Forum for Bæredygtige indkøb – et forum som har til formål at fremme bæredygtige indkøb i Danmark gennem netværksdannelse og vidensdeling – både for private og offentlige indkøb.

Formålet med temagruppens arbejde er at skabe et overblik over hvilke forskellige bæredygtige standarder og miljømærker, der kan være relevante at se på inden for forskellige produktområder. Det er tanken, at arbejdet skal ende med en guide, der vil kunne bruges af både offentlige og private indkøbere. Vi er inspireret af Københavns Kommunes guide og kategorisering af indkøbskategorier baseret på udbredelsen af miljømærker. I temagruppen vil vi arbejde på at lave en udvidet udgave, hvor der tilføjes standarder samt andre produktområder. Derudover forventes flere miljømærker at blive inddraget.

Temagruppen skal være med til at identificere hvilke produktområder (minus byggeri), der skal arbejdes med. Overordnet vil det give mening at gå efter områder, hvor der både er en vis indkøbsvolumen og miljøpåvirkning. Tekstilområdet er et godt eksempel, hvor der i dag er flere mærker at gå efter som for eksempel Svanen, Blomsten, GOTS, Oeko-Tex og FSC. Men for at kunne stille de rigtige krav, skal man vide, hvad mærkerne fokuserer på, og man skal have et overblik over, hvilke varer der findes på markedet. Det skal den nye guide kunne bidrage til.


1. temagruppemøde om ‘Produktstandarder i indkøb’ blev afviklet onsdag den 10. marts. Hent alle præsentationer fra dagen her

Alexandra Thempler de Leeneer, CSR-konsulent ved Københavns Kommune, præsenterede Københavns Kommunes miljømærkepolitik, som sætter fokus på type-1 miljømærker, herunder Svanen og Blomsten. Alexandra Thempler de Leeneer fortalte blandt andet om kommunens kategorisering af indkøbsområder baseret på udbredelsen af miljømærker, samt hvordan kommunen søger at påvirke markedet gennem markedsdialog. Københavns Kommunes arbejde foregår i samarbejde med SKI og Miljømærkning Danmark.

Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef hos Dansk Erhverv og næstformand for Forum for Bæredygtige Indkøb holdt et inspirationsindlæg, hvor det blandt andet blev belyst, hvad de bæredygtige standarder og miljømærker fokuserer på, samt hvilke produktområder der mangler overblik. Der findes en ”jungle” af miljømærker, hvilket kan være en udfordring for den enkelte indkøber. Det er derfor væsentligt at se på troværdigheden af det enkelte mærke, herunder uafhængig kontrol som en tredjeparts ordning.

Derudover bød dagens temamøde på en workshop, hvor det blev foreslået at udarbejde en nem og overskuelig guide, der skal fungere som et opslagsværk. Der var blandt andet interesse for at se nærmere på produktområder såsom IT, tekstil, møbler, rengøringsartikler, fødevarer og datacentre. Indkøbsvolumen blev også nævnt, som værende en mulig metode til at vælge produktgrupper. Desuden blev det foreslået også at se på service fremfor blot at fokusere på produkter.

Se hele programmet for dagen her

2. Temagruppemøde – onsdag den 7. april. Hent alle præsentationer fra dagen her

Lasse Kaltoft fra Dansk Standard gav et inspirationsindlæg vedrørende standarder i indkøb. Standarderne er udarbejdet af fagfolk og formår at sikre os et fælles sprog herunder, at det vi køber også lever op til vores forventninger. Dertil findes forskellige typer af standarder, herunder standarder der har til formål at stille krav til ydeevne, produkter, anvise metoder, mm.

Regeringens strategi Grønne indkøb for en grøn fremtid fremhæver desuden internationale standarder som et redskab. Dansk Standard er derfor i gang med at kortlægge standarder, der kan benyttes til grønne offentlige indkøb. Her vurderes standarderne bl.a. på deres effekt i forhold til klimapåvirkning og energieffektivitet, miljøpåvirkning og biodiversitet, samt fremme af cirkulær økonomi.

Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef hos Dansk Erhverv og næstformand for Forum for Bæredygtige Indkøb, holdt dernæst et inspirationsindlæg til opbygning af anbefalinger. For at sikre en troværdig kommunikation, bør mærker leve op til visse grundpræmisser, hvilket bl.a. indebærer forbrugerombudsmandens vejledning.

Desuden fremlagde Jakob Zeuthen, hvordan kortlægningen af visse produktgrupper kan tilgås. Spørgsmål der kan stilles i forbindelse med kortlægningen kan bl.a. indebære: produktstandarder og mulige produkter? og kendskabsgraden på markedet? Jakob Zeuthens eksempler for henholdsvis kortlægning af tekstiler samt kosmetik og plejeprodukter kan ses i den samlede præsentation.

Derudover bød dagens temamøde på en workshop. Her blev det bl.a. foreslået at sikre en levende og dynamisk guide, som favner bredt og dermed kan benyttes af alle indkøbere. Relevante bæredygtighedstemaer skal ligeledes identificeres, hvorfra det vil vides, hvilke mærkninger mv. der vil være relevante. Desuden skal viden om de enkelte mærker sikres, herunder hvor i værdikæden mærket relaterer sig til, udbredelsen, hvilke krav mærket stiller mv. Det udbudsretslige aspekt bør ligeså indgå i guiden, så det vides, hvornår det giver mening at inddrage mærker i udbud.

Arbejdet med udformningen af en guide til produktstandarder i indkøb fortsætter den 4. maj 2021, hvor tredje og sidste temagruppemøde for ’Produktstandarder i indkøb’ afholdes.

Læs programmet for dagen HER

3. Temagruppemøde – tirsdag den den 25. maj. Hent præsentation fra dagen her

Formålet med det tredje og sidste møde i temagruppen om ’Produktstandarder i indkøb’ har været at beslutte struktur og indhold af den guide, som udvikles på baggrund af temagruppen.

Det har været et væsentligt fokus at sikre en dynamisk guide, der bl.a. har til formål at hjælpe indkøberen i gang med at tænke mere strategisk i markedsdialogen. Desuden vil guiden belyse, hvad der menes med certificering og mærkning i en bæredygtig kontekst, hvorfor og hvordan disse kan inddrages i indkøb, hjælp til kortlægning af brugbar mærkning til indkøb, samt indeholde case-eksempler til inspiration. Ligeledes vil guiden belyse det udbudsretslige med henblik på at gøre indkøberen/udbudskonsulenten opmærksom på, hvordan der kan arbejdes med mærker i en udbudsretslig kontekst. Mærker kan inddrages flere steder, herunder benyttes som evalueringskriterie, i forhold til en kontrakt, mm.

Dagens temagruppemøde bød på interessante og konstruktive debatter. I den sammenhæng blev det bl.a. foreslået at udarbejde en tjekliste med spørgsmål, som indkøberen kan støtte sig op af i sin vurdering af mærker. En sådan tjekliste vil kunne indeholde spørgsmål såsom: hvilken type mærke er der tale om, hvilke dele af livscyklussen relaterer mærket sig til, hvilke miljøhensyn favner mærket, mm. Derudover meldte temagruppens medlemmer, hvordan de hver især vil bidrage til formidlingen af det endelige produkt.

Guiden skal nu færdiggøres og vil blive præsenteret til Forum og POGI’s årskonference den 28. oktober 2021.

Grøn transport i værdikæden – Inspiration og gode råd til indkøbere og leverandører af transport

Denne pjece er målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan sikre en grønnere transport i værdikæden. Pjecen har til formål at hjælpe indkøbere af varer og tjenesteydelser med at fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden. Omdrejningspunktet i pjecen er varetransport – ikke direkte indkøb af køretøjer, fx firmabiler, eller indkøb af persontransportydelser, fx bus, taxa, eller anden persontransport. Pjecen har både fokus på varetransport i globale værdikæder og lokal by-logistik (last-mile logistics). Udgivelsen handler om grøn transport, mens faktorer som er relateret til social bæredygtighed, fx arbejdsforhold og menneskerettigheder, ikke behandles.

Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen Grøn transport i værdikæden under Forum for Bæredygtige Indkøb. Temagruppen mødtes tre gange i efteråret 2020, og blandt deltagerne var indkøbere, transportudbydere og eksperter – samlet set mere end 60 forskellige repræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige instanser. Temagruppen delte viden og erfaringer om arbejdet med klima og miljø inden for varetransport og drøftede undervejs emner som drivmidler, standarder, indkøberes rolle samt barrierer og muligheder for den grønne omstilling.

Download pjecen her

(Spread-view format her)Temagruppen har gennem tre møder sat fokus på, hvordan du som indkøber i offentlige institutioner, virksomheder eller organisationer kan fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden ifm. indkøb af varer og tjenesteydelser. På baggrund af møderne er der formuleret anbefalinger til inspiration for hele branchen.

Temagruppemøde 1: Perspektiver for fremtidens transport og grønne drivmidler [Dato: den 16. sep.]

På temagruppens første møde blev der sat fokus på, hvordan det forventes, at transportsektoren udvikler sig i fremtiden særligt ift. brugen af nye drivmidler, og hvilke muligheder og begrænsninger det giver for indkøbere ift. at fremme bæredygtighed i transportleddet af varernes værdikæde.

Se programmet her

Temagruppemøde 2: Hvordan sikrer man grøn transport i indkøb af varer og tjenesteydelser? [Dato: den 6. okt.]

På temagruppens andet møde blev der med cases fra ind- og udland blive sat fokus på, hvad man som indkøber af varer og tjenesteydelser i en offentlig institution, virksomhed eller organisation helt konkret kan gøre for at fremme grønne indkøb af varer og tjenesteydelser i transportleddet af værdikæden.

Se programmet her

Temagruppemøde 3: Præsentation og diskussion af oplæg til anbefalinger [afholdes d. 20. oktober online]

På baggrund af temagruppens to første møder udarbejdes anbefalinger til indkøbere af transport. Disse anbefalinger præsenteres og drøftes på dette møde.

Se programmet her


Kilder
[1] https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-05-18-danske-virksomheder-udleder-mere-CO2
[2] https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf

Webinar om bæredygtige indkøbsprocesser gennem værktøjer fra Inventory Management

Forum For Bæredygtige Indkøb afholder i samarbejde med Deloitte webinarforløb med fokus på Inventory Management. Første webinar “Hvad er Inventory Management?” blev gennemført succesfuldt med mange deltagere den 8. sep. Det er nu muligt at downloade Power Point præsentationen HER

I præsentationen gennemgår vi begrebet Inventory Management, herunder kobling til bæredygtige indkøb, rammerne for og styring af indkøb og betydning for økonomistyring.

Inventory Management er en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning. Inventory Management er et redskab, der kan sætte struktur på indkøbsprocessen ved at sætte fokus på, hvad og hvornår der skal indkøbes og om indkøbet er nødvendigt fremfor at gennemføre renovering.

WEBINAR MODUL 2: BEDRE BESLUTNINGER GENNEM INVENTORY MANAGEMENT finder sted: den 6. oktober kl. 9.30-11.

På dette webinar gennemgår og diskuterer vi, hvordan man kan forbedre sin indkøbsproces og økonomistyring gennem Inventory Management, herunder hvornår og hvordan det bør anvendes.

INDHOLD

 • Hvordan og hvornår kan Inventory Management anvendes til at strukturere indkøbsprocessen og forbedre økonomistyringen?
 • Hvem bør involveres? Centrale roller og ansvar i indkøbsprocessen i administration og forretning
 • Konkrete eksempler på organisationer, der har anvendt elementer fra Inventory Management

Tilmeld dig allerede nu: https://www.tilmeld.dk/til/signup

Quickguide til – dokumenterbart bæredygtigt træ og papir

Ønsker du at sikre, at din organisation får bæredygtigt træ og produkter heraf, når I bygger nyt, renoverer, køber møbler og tryksager eller andre produkter lavet af træ? Hvad enten din organisation allerede stiller krav til bæredygtigt træ eller overvejer det, så får du i denne quickguide hjælp
til, hvordan I gør det i praksis gennem fem anbefalinger. På den måde bidrager I aktivt til den grønne omstilling og mange af FN’s verdensmål.

Download pjecen her


Forum for Bæredygtige Indkøb afviklede tirsdag d. 29. september webinar om bæredygtigt træ og papir. Webinaret er både relevant for offentlige indkøbere, miljømedarbejdere og udbudskonsulenter og leverandører til det offentlige – nu kan det også ses her.

På webinaret vil du blive undervist i begrebet ”bæredygtigt træ” og værktøjer, som gør dig i stand til at stille krav om det og følge op på dem. Du vil også få et overblik over markedet for dokumenterbart bæredygtigt træ. Herudover vil du høre konkrete eksempler på, hvordan danske kommuner og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) omsætter grønne indkøbsmål om bæredygtigt træ til krav i udbudsmaterialer, og hvordan man som virksomhed kan leve op til dem.

Webinaret tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder” og Indkøbsmål 4 (bæredygtigt træ) under Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.

Hvis du ikke kan se videoen her på siden, kan du klikke her


PROGRAM for afspilning

Velkomst v/ Morten Brodde fra FSC Danmark og lidt om:

 • Forum for Bæredygtige Indkøb.
 • (07:35) Opdatering af vejledning om indkøb af bæredygtigt træ v/ Gitte M. Bertelsen, Miljøstyrelsen
 • (09:35) FSC Danmarks arbejde i den offentlige sektor v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(16:00) “Bæredygtigt træ”: Introduktion til markedet og relevante værktøjer v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(41:18) Opfølgning og kommunikation med leverandører v/ Tommy Nielsen, Aarhus Kommune

(52:55) Bæredygtigt træ i SKI-aftale v/ Katrine Pape Huldahl, Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

(1:12:55) Enkel leverandørdokumentation gennem FSC v/ Peter Bjerregaard NORNA PLAYGROUNDS

(1:35:09) Hvor er der hjælp at hente? Hvordan kommer vi i gang? v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(2:17:03) Afrunding

INTRODUKTION TIL MARKEDET OG RELEVANTE VÆRKTØJER: Morten Brodde fra FSC Danmark introducerer begrebet ”bæredygtigt træ” og nyttige værktøjer og ressourcer, som med fordel kan anvendes, når man vil stille krav og følge op på dem.

BÆREDYGTIGT TRÆ I SKI-AFTALER: Hør Katrine Pape Huldahl fortælle, hvordan Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har implementeret krav om bæredygtigt træ i en række aftaler, hvordan de følger op på kravene, og hvilke gode råd de vil give videre til andre.

OPFØLGNING OG KOMMUNIKATION MED LEVERANDØRER: Hør Tommy Nielsen fra Aarhus Kommune fortælle, hvad kommunen gør for at følge op på krav om bæredygtigt træ, og hvordan kommunen får kommunikeret den nødvendige viden om såvel krav som dokumentationsmuligheder til leverandørerne, og hvorfor det er vigtigt.

ENKEL LEVERANDØRDOKUMENTATION GENNEM FSC: Hør Peter Bjerregaard fra NORNA PLAYGROUNDS fortælle om, hvordan legepladsproducenten gennem FSC-certificering kan levere dokumentation for bæredygtigt træ og leve op til de offentlige krav. Peter vil også forklare, hvordan virksomheden bruger FSC at bidrage til FN’s verdensmål og virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Omstil din organisation til bæredygtigt IT – Gode råd og inspiration til processen

Fire centrale forudsætninger skal være til stede for at kunne omstille organisationen til bæredygtigt IT. Det er deltagerne i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om bæredygtigt IT enige om.

Er du indkøber, IT-ansvarlig, miljøansvarlig eller på anden måde involveret i din organisations overvejelser om indkøb af bæredygtig IT, kan du bruge de gode råd i denne pjece som inspiration.

Pjecen samler deltagernes væsentligste input til, hvordan du kan opfylde de fire centrale forudsætninger for at omstille til bæredygtigt IT.

Download pjecen her

Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter

Afsluttet gruppe (april – juni 2019)

Temagruppen har udarbejdet en vejledning målretttet indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres.

Download vejledningen her


Møde#3 afholdt den 20. juni 2019


Møde#2 afholdt den 29. april 2019

Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt mandag den 29. marts 2. møde i temagruppen om Plastemballage og Engangsartikler. Deltagerne repræsenterede hele værdikæden, lige fra producenter og leverandører til indkøbere og forbrugere. Dette resulterede i en god dialog og gruppen kom et skridt nærmere det aftalte produkt, nemlig en række anbefalinger til hvordan indkøbere og leverandører i fællesskab kan arbejde mere bæredygtigt med indkøb af plastemballage og engangsartikler. Der skal både være overordnede anbefalinger, som adresserer de organisatoriske udfordringer, samt cases der illustrerer konkrete bæredygtige tiltag.

Det blev flere gange på mødet understreget, at kommunikation og markedsdialog er ekstremt vigtigt. Således kan indkøbere og producenter blive bevidste om, hvilke hhv. hvilke løsninger/muligheder der findes og hvilke produkter der efterspørges.

Derudover er det væsentligt at efterspørge ensrettede materialetyper, som muliggør genanvendelse. PE, PP og PET forekommer i størst mængder, og er derfor gode at tage udgangspunkt i. Desuden skal etiketter minimeres.

Endelig kan selve forretningsmodellen opbygges på en ny måde: Kan man fordre løsninger med tilbagetagning, leje, genopfyldelige tanke/dunke e.l.? Vi skal lære at tænke mere cirkulært.

Når temagruppen har udarbejdet anbefalingerne, kan de selv benytte dem ude i deres organisationer – men det er også vigtigt at få lavet en god kommunikationsstrategi, så flere kan få gavn af arbejdet.

Download oplæg fra møde#2:

Download dagens program


Møde#1 afholdt den 20. marts 2019

Størstedelen af plastaffald fra husholdningerne er emballager (fødevarer 52 % og ikke-fødevarer 30 %) og består af få polymerer nemlig PET, PP og PE viser undersøgelser fra Købehavn Kommune

Ved et velbesøgt temamøde om plastemballager og engangsartikler blev der sat fokus på, hvordan der kan opnås øget cirkularitet og bæredygtighed i design, indkøb og genanvendelse af plastemballager og engangsartikler.

Plasten befinder sig lige nu i orkanens øje mellem mange forskellige agendaer som f.eks. madspild og fødevaresikkerhed, ressourceforbrug, forurening af naturen og klimabelastning. Der er stillet øgede krav og regler til området med EU’s nye engangsplastdirektiv og Regeringens Plasthandlingsplan.

Der skal derfor tænkes i nye koncepter og forretningsmodeller, hvis vi skal opnå mere bæredygtigt indkøb og forbrug. Plastindustriens Forum for Cirkulære Plastemballager har f.eks. udarbejdet både anbefalinger og designmanual til cirkulære plastemballager, hvor der bl.a. er fokus på de fire ”R-sætninger”: Refuse, Reuse, Reduse, Recycle andvendelse af få polymerer som PET, PP og PE samt at beholde plastemballagen så lang tid som mulig, så højt oppe i værdihierarkiet som muligt.

Hovedpointerne fra dagen var:

 • Indkøbere og industrien generelt mangler viden om miljøpåvirkning og muligheder for genanvendelse sammenlignet med alternative produkter.
 • Det vigtigt at skelne imellem forskellige plasttyper ift. pris, godkendt til fødevarekontakt mv.
 • Man bør forsøge at bruge fødevaregodkendt plast til nye fødevareemballager så længe som muligt og først derefter bruge det til mindre værdifulde funktioner. PET-plast bør f.eks. kun bruges til fødevareemballage.
 • Det er vigtigt at kildesortere, men også at minimere forbruget af både engangsartikler og emballage. Minimeringen af forbruget bør dog ikke gå ud over den funktion, som plastproduktet har f.eks. at forlænge holdbarheden af fødevarer.
 • I funktioner, hvor hygiejne spiller en stor rolle, kan engangsartikler dårligt undværes. Her bliver det en udfordring at erstatte med andre, ofte dyrere alternativer.
 • Der brug for en øget markedsdialog forud for et udbud: Dels skal indkøberne vide, hvad der findes på markedet, og dels skal leverandørerne opleve en reel efterspørgsel efter deres varer.

Download oplæg fra møde#1:

Download dagens program

Indkøb og verdensmål – et indblik i værktøjskassen, de gode eksempler og tips

Afsluttet gruppe (dec. 2018 – juni 2019)

Slutproduktet fra denne temagruppe foreligger nu i form af en pjece målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan bidrage til de 17 verdensmål igennem indkøbsarbejdet – og hvordan man kan anvende verdensmålene til at arbejde med ansvarlighed i indkøb.

Pjecen er resultatet af arbejdet i en temagruppe om indkøb og verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb. Temagruppen mødtes fire gange i perioden december 2018 til sommer 2019 og bestod af indkøbsrepræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige  institutioner. Temagruppen delte viden og erfaringer om arbejdet med indkøb og verdensmål og drøftede undervejs forskellige værktøjer, mærkningsordninger og tilgange til indkøb og verdensmål. En stor tak til alle bidragsydere.

Download pjecen her:

Indkøb og verdensmål: yderligere inspiration:

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan fremme verdensmålene gennem dine indkøb, er der heldigvis mere hjælp at hente her.


Møde#4 afholdt den 25. juni 2019

På mødet leverede Katrne Pape Huldahl fra SKI et inspirerende oplæg om, hvordan SKI arbejder med verdensmål:


Møde#3 afholdt den 29. maj 2019

Indkøb og verdensmål – et kig i redskabskassen

Hvilke værktøjer er der i værktøjskassen, når man som offentlig eller privat indkøber gerne vil arbejde for at fremme verdensmålene gennem sine indkøb? Hvilke gode råd kan vi give indkøberne med på vejen? Og hvilke gode eksempler findes der, som vi kan lade os inspirere os af?

Det var nogle af de centrale spørgsmål, der blev adresseret, da temagruppen om Indkøb og Verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt det 3. møde i rækken på Odense Rådhus.

Der var hele tre inspirerende oplæg på menuen. Udbudschef Cecilie Schwartz Førby fra Odense Kommune fortalte om, hvordan Odense Kommune har brugt indkøb som drivkraft til at fremme bæredygtighed. Hun nævnte blandt andet at etablering af et Verdensmålsudvalg og en stærk indkøbspolitik har været afgørende for en ambitiøs tilgang med konkrete tiltag.

Michael Jakobsen, vicedirektør i NEPCon, præsenterede en case om brancheaftaler for at fremme en bæredygtig produktion af biomasse. Han mindede os om, at selv om man fokuserer på et enkelt verdensmål, kan man bidrage positivt til flere af målene. Det sammen viste sig at gælde for Fairtrade mærket, som blev præsenteret af direktør Camilla Erika Lerberg. Hun fortalte, hvordan man som indkøber kan fremme verdensmålene gennem indkøb af Fairtrade-produkter og forklarede, hvorfor Fairtrade kan anses som en slags 360-graders løsning – men også som et stærkt compliance system.

Men hvilke dagsordener skal indkøb løse?

– Det kan være alt fra beskæftigelse til cirkulær økonomi, og fra social dumping til ligestilling og børnearbejde, sagde Cecilie Schwartz Førby.

Odense kommune har derfor brugt verdensmålene som paraply for det, de gør og har udarbejdet et ’verdensmålsskema’ med en systematisk gennemgang af de 17 verdensmål. Kommunens udbudsteam er også i gang med at foretage en risikovurdering af de enkelte indkøbsområder. Det sker ved at gennemgå udbudsplanen og identificere de vigtigste risici samt koble disse til verdensmålene.

Det blev flere gange fremhævet, at arbejdet for at fremme verdensmålene gennem indkøb i høj grad handler om at tænke fremad, og at det er en løbende proces. Som Camilla Erika Lerberg formulerede det:

– Vi skal altid huske at se på, hvad kan vi gøre mere og anderledes.

Endelig blev det pointeret, at det er fuldstændigt afgørende at få verdensmålene ud at leve i virkeligheden og derfor skal der skabes nogle succeshistorier. Det er bare om at komme i gang!


Møde#2 afholdt den 5. marts 2019

Verdensmål som innovationsredskab i indkøb

Rummet var fuldt af energi og kreativitet ved det andet møde i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om Verdensmål og Indkøb. Her arbejdede deltagerne med Verdensmål som innovationsredskab. Hvordan kan Verdensmålene bidrage til nytænkning i indkøb? Hvilke Verdensmål giver mest mening for forskellige indkøbere og indkøbsområder – og hvordan kan delmålene hjælpe til at gøre potentialet mere konkret?

Deltagerne brugte værktøjet Verdensmåls Værdi-scan, som metode til at blive klogere på, hvilke delmål, der er relevante for dem, hvad enten man sidder som indkøber i en virksomhed, kommune eller organisation.

Én af de ting, der ifølge oplægsholder, Nille Skalts fra Märk, er vigtigt at adressere, er, hvor motivationen til at arbejde med verdensmål kommer fra? ”Det betyder nemlig noget i forhold til hvor stort et brød man kan slå op”, som Nille udtrykte det, og hvor meget man er villig til at gå ind at ændre forretningsmodellen, både nu og på sigt.

For de to case-oplægsholdere Eliza Renda fra Flying Tiger og Anders Barsøe fra Letz Sushi var indarbejdelse af Verdensmålene i deres forretningsmodel helt afgørende for at være på forkant med udviklingen – også selvom det for begge virksomheder ikke er en nem vej at vælge nu og her. Men med en øget forbrugerbevidsthed omkring Verdensmål og ansvarlighed behøver bæredygtighed ikke at være mere omkostningstungt. For eksempel har det for Flying Tiger været en fin business case at fokusere på muleposer fremfor plastikposer og for Letz Sushi at være de eneste på sushi-markedet, der kan tilbyde bæredygtigt fangede fisk.


Møde#1 afholdt den 11. december 2018

En række centrale spørgsmål blev rejst og diskuteret i løbet af mødet. Fx hvordan verdensmålene kan bruges som innovations-værktøj? Kan vi kortlægge verdensmålene ift. forskellige indkøbskategorier (fx varer, tjeneydelser, bygningsprojekter)? Hvad er værktøjskassen gjort af – hvad kan fx mærkningsordninger levere? Hvor er udfordringerne størst? Hvor får man størst værdi af indsatsen? Der blev foretaget en afstemning blandt deltagerne om tema for de næste møder. Temaerne præsenteres her på hjemmesiden forud for næste møde.

Oplæg på møde#1:

Status: Afsluttet gruppe (2018)

Indhold og output:

I 2018 afholdt Forum for Bæredygtige Indkøb en møderække vedrørende udbud af bæredygtig etablering og drift af grønne områder. Resultatet blev nedenstående råd til indkøbere, driftsfolk og udbudskonsulenter, der skal udbyde drift eller etablering af grønne områder, herunder beplantning, vedligehold af græs/åbne arealer og ukrudtsbekæmpelse. Rådene er fokuseret på forberedelsen af udbud på etablering og drift af grønne arealer.

Deltagerne i temagruppen var gartnere, maskinleverandører, entreprenører, offentlige og private drifts og- udbudsfolk samt fagpersoner.

Hent de gode råd her

Læs også om ét af temagruppemøderne, hvor der var ukrudt-battle mellem forskellige bekæmpelsesmidler, heriblandt sprøjtegifte, hedvand og gas. Artiklen er blevet bragt i fagmagasinet Grønt Miljø, Nr. 5 2018 og skrevet af temagruppens tovholder Bente Mortensen, der er cand.hort. og tilknyttet Danske Anlægsgartnere. Download artiklen Mange historier, men for lidt viden.

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Temagruppen beskæftigede sig med, hvordan man kan skabe en cirkulær økonomi gennem offentlige indkøb i stedet for en brug og smid væk lineær økonomi. Temagruppen udarbejdede en udførlig vejledning til cirkulære indkøb med masser af inspiration.

Download vejledningen her:

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Totalomkostninger bliver brugt mere og mere som tildelingskriterie i udbud. Denne temagruppe omhandlede brugen af totalomkostningsberegninger i udbud og overvejelser før udbud. I forlængelse af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer udarbejdede temagruppen en praktisk vejledning til at bruge TCO.

Læs vejledningen her.

Status: Afsluttet gruppe

Temagruppen kørte i 2015. Gruppens arbejde blev præsenteret på et seminar under Grøn Indkøbsuge 2015

Markedsdialog – En direkte vej til større viden og indsigt

Dansk Industri lagde hus til et arrangement, der havde dialogen med markedet som tema. Det gennemgående budskab var, at markedsdialog ikke er noget man skal være nervøs for. Flere udtrykte forhåbning om, at den nye udbudslov gør det endnu mere tydeligt, hvad der er tilladt.

Der er vide rammer for dialog med markedet, uden udbyderne kommer på kant med udbudsloven, og det kan give vigtig indsigt i, hvad markedet kan levere, og hvilke krav man med fordel kan stille. Sådan kan flere af seminarets oplæg opsummeres. Jesper Halvorsen, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gav et oplæg om de juridiske rammer for markedsdialog, og ridsede rammerne klart op:

”Der er en frygt for at gå for meget i dialog – det er ikke berettiget, så længe udbuddet ikke er udfærdiget”

Leverandørsiden var repræsenteret ved Jan Matthiesen fra VIIMA, De Forenede Dampvaskerier og Anne Stokvad Madsen fra Duba-B8. De har begge innovative grønne løsninger og en kærlig opsang til de offentlige indkøbere. Hav mod- og mandshjerte til at tænk nyt, lød opfordringen fra Jan Matthiesen. Anna Stokvad Madsen har erfaret, at der er kommet mere markedsdialog inden for det seneste års tid, så det nytter noget, at skabe opmærksomhed om emnet.

Selvom Mette Rose Skaksen, Branchedirektør i DI Service indledte dagens seminar, fik hun alligevel opsummeret de efterfølgende oplæg med budskabet:

”Det gyldne ord er: Vi kommer til at lære hinanden bedre at kende”

På seminaret blev Forum for Bæredygtige Indkøbs Inspirationskatalog også præsenteret. Kataloget kan hentes her (pdf)

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Industri, Københavns Kommune og Forum for Bæredygtige Indkøb.