Temagrupper

Forums temagrupper kører omkring et halvt år med typisk 3-4 arrangementer. Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb og slutprodukt er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forums styregruppe tager stilling til, hvilke temagrupper der skal nedsættes. Deltagerne i de enkelte temagrupper er selv med til at definere, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Som medlem forventes du at bidrage aktivt til arbejdet. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kanaler. Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk og få mere at vide om, hvordan du kommer med i en temagruppe.

Temagruppe om grøn transport i værdikæden

Vil du blive klogere på grøn transport og være med til at udarbejde gode råd og anbefalinger til indkøbere af transport? Forum for Bæredygtige Indkøb inviterer dig til at deltage i en ny temagruppe for grøn transport. Temagruppen vil gennem 2-3 møder sætte fokus på, hvordan du som indkøber i offentlige institutioner, virksomheder eller organisationer kan fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden ifm. indkøb af varer og tjenesteydelser. På baggrund af møderne formuleres anbefalinger til inspiration for hele branchen.

Transport – herunder transportleddet af alle værdikæder – belaster miljø og klima. Transportsektorens udledning af drivhusgasser er steget siden 2014[1] og udgør i dag omkring 28% af Danmarks totale udledninger[2]. Det skal vi gøre noget ved. Fra politisk hold er der stor fokus på området og der er taget konkret initiativer i form af bl.a. EU’s Clean Vehicles direktiv, som handler om at fremme renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransportsamt danske klimahandlingsplaner, som tilsammen signalerer stor forandring på området.

Deltag i temagruppen og få og del viden, erfaringer og inspiration omkring nuværende og kommende trends inden for eksempelvis køretøjer og drivmidler, samt hvilke krav man som indkøber, helt konkret kan stille til sine leverandører på transportområdet i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

Se programmet og tilmeld dig temagruppemøderne herunder. Har du spørgsmål vedrørende temagruppen, så kontakt Jacob Andersen på ja@dieh.dk.

Temagruppemøde 1: Perspektiver for fremtidens transport og grønne drivmidler [Dato: den 16. sep.]

På temagruppens første møde vil der blive sat fokus på, hvordan det forventes, at transportsektoren udvikler sig i fremtiden særligt ift. brugen af nye drivmidler, og hvilke muligheder og begrænsninger det giver for indkøbere ift. at fremme bæredygtighed i transportleddet af varernes værdikæde.

Se programmet og tilmeld dig her

Temagruppemøde 2: Hvordan sikrer man grøn transport i indkøb af varer og tjenesteydelser? [Dato: den 6. okt.]

På temagruppens andet møde vil der med cases fra ind- og udland blive sat fokus på, hvad man som indkøber af varer og tjenesteydelser i en offentlig institution, virksomhed eller organisation helt konkret kan gøre for at fremme grønne indkøb af varer og tjenesteydelser i transportleddet af værdikæden. Det er målet, at der på mødet bliver udviklet en række gode råd til indkøbere.

Se programmet og tilmeld dig her

Temagruppemøde 3: Præsentation og diskussion af oplæg til anbefalinger [afholdes d. 20. oktober online]

På baggrund af temagruppens to første møder udarbejdes anbefalinger til indkøbere af transport. Disse anbefalinger præsenteres og drøftes på dette møde.

Se programmet og tilmeld dig her


Kilder
[1] https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-05-18-danske-virksomheder-udleder-mere-CO2
[2] https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf

Webinar om bæredygtige indkøbsprocesser

Webinar om bæredygtige indkøbsprocesser gennem værktøjer fra Inventory Management

Forum For Bæredygtige Indkøb afholder i samarbejde med Deloitte webinarforløb med fokus på Inventory Management. Første webinar “Hvad er Inventory Management?” blev gennemført succesfuldt med mange deltagere den 8. sep. Det er nu muligt at downloade Power Point præsentationen HER

I præsentationen gennemgår vi begrebet Inventory Management, herunder kobling til bæredygtige indkøb, rammerne for og styring af indkøb og betydning for økonomistyring.

Inventory Management er en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning. Inventory Management er et redskab, der kan sætte struktur på indkøbsprocessen ved at sætte fokus på, hvad og hvornår der skal indkøbes og om indkøbet er nødvendigt fremfor at gennemføre renovering.

WEBINAR MODUL 2: BEDRE BESLUTNINGER GENNEM INVENTORY MANAGEMENT finder sted: den 6. oktober kl. 9.30-11.

På dette webinar gennemgår og diskuterer vi, hvordan man kan forbedre sin indkøbsproces og økonomistyring gennem Inventory Management, herunder hvornår og hvordan det bør anvendes.

INDHOLD

  • Hvordan og hvornår kan Inventory Management anvendes til at strukturere indkøbsprocessen og forbedre økonomistyringen?
  • Hvem bør involveres? Centrale roller og ansvar i indkøbsprocessen i administration og forretning
  • Konkrete eksempler på organisationer, der har anvendt elementer fra Inventory Management

Tilmeld dig allerede nu: https://www.tilmeld.dk/til/signup

Engangsemballage og plastprodukter

Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter

Afsluttet gruppe (april – juni 2019)

Temagruppen har udarbejdet en vejledning målretttet indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres.

Download vejledningen her


Møde#3 afholdt den 20. juni 2019


Møde#2 afholdt den 29. april 2019

Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt mandag den 29. marts 2. møde i temagruppen om Plastemballage og Engangsartikler. Deltagerne repræsenterede hele værdikæden, lige fra producenter og leverandører til indkøbere og forbrugere. Dette resulterede i en god dialog og gruppen kom et skridt nærmere det aftalte produkt, nemlig en række anbefalinger til hvordan indkøbere og leverandører i fællesskab kan arbejde mere bæredygtigt med indkøb af plastemballage og engangsartikler. Der skal både være overordnede anbefalinger, som adresserer de organisatoriske udfordringer, samt cases der illustrerer konkrete bæredygtige tiltag.

Det blev flere gange på mødet understreget, at kommunikation og markedsdialog er ekstremt vigtigt. Således kan indkøbere og producenter blive bevidste om, hvilke hhv. hvilke løsninger/muligheder der findes og hvilke produkter der efterspørges.

Derudover er det væsentligt at efterspørge ensrettede materialetyper, som muliggør genanvendelse. PE, PP og PET forekommer i størst mængder, og er derfor gode at tage udgangspunkt i. Desuden skal etiketter minimeres.

Endelig kan selve forretningsmodellen opbygges på en ny måde: Kan man fordre løsninger med tilbagetagning, leje, genopfyldelige tanke/dunke e.l.? Vi skal lære at tænke mere cirkulært.

Når temagruppen har udarbejdet anbefalingerne, kan de selv benytte dem ude i deres organisationer – men det er også vigtigt at få lavet en god kommunikationsstrategi, så flere kan få gavn af arbejdet.

Download oplæg fra møde#2:

Download dagens program


Møde#1 afholdt den 20. marts 2019

Størstedelen af plastaffald fra husholdningerne er emballager (fødevarer 52 % og ikke-fødevarer 30 %) og består af få polymerer nemlig PET, PP og PE viser undersøgelser fra Købehavn Kommune

Ved et velbesøgt temamøde om plastemballager og engangsartikler blev der sat fokus på, hvordan der kan opnås øget cirkularitet og bæredygtighed i design, indkøb og genanvendelse af plastemballager og engangsartikler.

Plasten befinder sig lige nu i orkanens øje mellem mange forskellige agendaer som f.eks. madspild og fødevaresikkerhed, ressourceforbrug, forurening af naturen og klimabelastning. Der er stillet øgede krav og regler til området med EU’s nye engangsplastdirektiv og Regeringens Plasthandlingsplan.

Der skal derfor tænkes i nye koncepter og forretningsmodeller, hvis vi skal opnå mere bæredygtigt indkøb og forbrug. Plastindustriens Forum for Cirkulære Plastemballager har f.eks. udarbejdet både anbefalinger og designmanual til cirkulære plastemballager, hvor der bl.a. er fokus på de fire ”R-sætninger”: Refuse, Reuse, Reduse, Recycle andvendelse af få polymerer som PET, PP og PE samt at beholde plastemballagen så lang tid som mulig, så højt oppe i værdihierarkiet som muligt.

Hovedpointerne fra dagen var:

  • Indkøbere og industrien generelt mangler viden om miljøpåvirkning og muligheder for genanvendelse sammenlignet med alternative produkter.
  • Det vigtigt at skelne imellem forskellige plasttyper ift. pris, godkendt til fødevarekontakt mv.
  • Man bør forsøge at bruge fødevaregodkendt plast til nye fødevareemballager så længe som muligt og først derefter bruge det til mindre værdifulde funktioner. PET-plast bør f.eks. kun bruges til fødevareemballage.
  • Det er vigtigt at kildesortere, men også at minimere forbruget af både engangsartikler og emballage. Minimeringen af forbruget bør dog ikke gå ud over den funktion, som plastproduktet har f.eks. at forlænge holdbarheden af fødevarer.
  • I funktioner, hvor hygiejne spiller en stor rolle, kan engangsartikler dårligt undværes. Her bliver det en udfordring at erstatte med andre, ofte dyrere alternativer.
  • Der brug for en øget markedsdialog forud for et udbud: Dels skal indkøberne vide, hvad der findes på markedet, og dels skal leverandørerne opleve en reel efterspørgsel efter deres varer.

Download oplæg fra møde#1:

Download dagens program

Verdensmålene og indkøb

Indkøb og verdensmål – et indblik i værktøjskassen, de gode eksempler og tips

Afsluttet gruppe (dec. 2018 – juni 2019)

Slutproduktet fra denne temagruppe foreligger nu i form af en pjece målrettet indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan bidrage til de 17 verdensmål igennem indkøbsarbejdet – og hvordan man kan anvende verdensmålene til at arbejde med ansvarlighed i indkøb.

Pjecen er resultatet af arbejdet i en temagruppe om indkøb og verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb. Temagruppen mødtes fire gange i perioden december 2018 til sommer 2019 og bestod af indkøbsrepræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige  institutioner. Temagruppen delte viden og erfaringer om arbejdet med indkøb og verdensmål og drøftede undervejs forskellige værktøjer, mærkningsordninger og tilgange til indkøb og verdensmål. En stor tak til alle bidragsydere.

Download pjecen her:

Indkøb og verdensmål: yderligere inspiration:

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan fremme verdensmålene gennem dine indkøb, er der heldigvis mere hjælp at hente her.


Møde#4 afholdt den 25. juni 2019

På mødet leverede Katrne Pape Huldahl fra SKI et inspirerende oplæg om, hvordan SKI arbejder med verdensmål:


Møde#3 afholdt den 29. maj 2019

Indkøb og verdensmål – et kig i redskabskassen

Hvilke værktøjer er der i værktøjskassen, når man som offentlig eller privat indkøber gerne vil arbejde for at fremme verdensmålene gennem sine indkøb? Hvilke gode råd kan vi give indkøberne med på vejen? Og hvilke gode eksempler findes der, som vi kan lade os inspirere os af?

Det var nogle af de centrale spørgsmål, der blev adresseret, da temagruppen om Indkøb og Verdensmål under Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt det 3. møde i rækken på Odense Rådhus.

Der var hele tre inspirerende oplæg på menuen. Udbudschef Cecilie Schwartz Førby fra Odense Kommune fortalte om, hvordan Odense Kommune har brugt indkøb som drivkraft til at fremme bæredygtighed. Hun nævnte blandt andet at etablering af et Verdensmålsudvalg og en stærk indkøbspolitik har været afgørende for en ambitiøs tilgang med konkrete tiltag.

Michael Jakobsen, vicedirektør i NEPCon, præsenterede en case om brancheaftaler for at fremme en bæredygtig produktion af biomasse. Han mindede os om, at selv om man fokuserer på et enkelt verdensmål, kan man bidrage positivt til flere af målene. Det sammen viste sig at gælde for Fairtrade mærket, som blev præsenteret af direktør Camilla Erika Lerberg. Hun fortalte, hvordan man som indkøber kan fremme verdensmålene gennem indkøb af Fairtrade-produkter og forklarede, hvorfor Fairtrade kan anses som en slags 360-graders løsning – men også som et stærkt compliance system.

Men hvilke dagsordener skal indkøb løse?

– Det kan være alt fra beskæftigelse til cirkulær økonomi, og fra social dumping til ligestilling og børnearbejde, sagde Cecilie Schwartz Førby.

Odense kommune har derfor brugt verdensmålene som paraply for det, de gør og har udarbejdet et ’verdensmålsskema’ med en systematisk gennemgang af de 17 verdensmål. Kommunens udbudsteam er også i gang med at foretage en risikovurdering af de enkelte indkøbsområder. Det sker ved at gennemgå udbudsplanen og identificere de vigtigste risici samt koble disse til verdensmålene.

Det blev flere gange fremhævet, at arbejdet for at fremme verdensmålene gennem indkøb i høj grad handler om at tænke fremad, og at det er en løbende proces. Som Camilla Erika Lerberg formulerede det:

– Vi skal altid huske at se på, hvad kan vi gøre mere og anderledes.

Endelig blev det pointeret, at det er fuldstændigt afgørende at få verdensmålene ud at leve i virkeligheden og derfor skal der skabes nogle succeshistorier. Det er bare om at komme i gang!


Møde#2 afholdt den 5. marts 2019

Verdensmål som innovationsredskab i indkøb

Rummet var fuldt af energi og kreativitet ved det andet møde i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om Verdensmål og Indkøb. Her arbejdede deltagerne med Verdensmål som innovationsredskab. Hvordan kan Verdensmålene bidrage til nytænkning i indkøb? Hvilke Verdensmål giver mest mening for forskellige indkøbere og indkøbsområder – og hvordan kan delmålene hjælpe til at gøre potentialet mere konkret?

Deltagerne brugte værktøjet Verdensmåls Værdi-scan, som metode til at blive klogere på, hvilke delmål, der er relevante for dem, hvad enten man sidder som indkøber i en virksomhed, kommune eller organisation.

Én af de ting, der ifølge oplægsholder, Nille Skalts fra Märk, er vigtigt at adressere, er, hvor motivationen til at arbejde med verdensmål kommer fra? ”Det betyder nemlig noget i forhold til hvor stort et brød man kan slå op”, som Nille udtrykte det, og hvor meget man er villig til at gå ind at ændre forretningsmodellen, både nu og på sigt.

For de to case-oplægsholdere Eliza Renda fra Flying Tiger og Anders Barsøe fra Letz Sushi var indarbejdelse af Verdensmålene i deres forretningsmodel helt afgørende for at være på forkant med udviklingen – også selvom det for begge virksomheder ikke er en nem vej at vælge nu og her. Men med en øget forbrugerbevidsthed omkring Verdensmål og ansvarlighed behøver bæredygtighed ikke at være mere omkostningstungt. For eksempel har det for Flying Tiger været en fin business case at fokusere på muleposer fremfor plastikposer og for Letz Sushi at være de eneste på sushi-markedet, der kan tilbyde bæredygtigt fangede fisk.


Møde#1 afholdt den 11. december 2018

En række centrale spørgsmål blev rejst og diskuteret i løbet af mødet. Fx hvordan verdensmålene kan bruges som innovations-værktøj? Kan vi kortlægge verdensmålene ift. forskellige indkøbskategorier (fx varer, tjeneydelser, bygningsprojekter)? Hvad er værktøjskassen gjort af – hvad kan fx mærkningsordninger levere? Hvor er udfordringerne størst? Hvor får man størst værdi af indsatsen? Der blev foretaget en afstemning blandt deltagerne om tema for de næste møder. Temaerne præsenteres her på hjemmesiden forud for næste møde.

Oplæg på møde#1:

Grønne områder

Status: Afsluttet gruppe (2018)

Indhold og output:

I 2018 afholdt Forum for Bæredygtige Indkøb en møderække vedrørende udbud af bæredygtig etablering og drift af grønne områder. Resultatet blev nedenstående råd til indkøbere, driftsfolk og udbudskonsulenter, der skal udbyde drift eller etablering af grønne områder, herunder beplantning, vedligehold af græs/åbne arealer og ukrudtsbekæmpelse. Rådene er fokuseret på forberedelsen af udbud på etablering og drift af grønne arealer.

Deltagerne i temagruppen var gartnere, maskinleverandører, entreprenører, offentlige og private drifts og- udbudsfolk samt fagpersoner.

Hent de gode råd her

Læs også om ét af temagruppemøderne, hvor der var ukrudt-battle mellem forskellige bekæmpelsesmidler, heriblandt sprøjtegifte, hedvand og gas. Artiklen er blevet bragt i fagmagasinet Grønt Miljø, Nr. 5 2018 og skrevet af temagruppens tovholder Bente Mortensen, der er cand.hort. og tilknyttet Danske Anlægsgartnere. Download artiklen Mange historier, men for lidt viden.

Cirkulære indkøb

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Temagruppen beskæftigede sig med, hvordan man kan skabe en cirkulær økonomi gennem offentlige indkøb i stedet for en brug og smid væk lineær økonomi. Temagruppen udarbejdede en udførlig vejledning til cirkulære indkøb med masser af inspiration.

Download vejledningen her:

Totalomkostninger (TCO) i udbud

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Totalomkostninger bliver brugt mere og mere som tildelingskriterie i udbud. Denne temagruppe omhandlede brugen af totalomkostningsberegninger i udbud og overvejelser før udbud. I forlængelse af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer udarbejdede temagruppen en praktisk vejledning til at bruge TCO.

Læs vejledningen her.

Markedsdialog

Status: Afsluttet gruppe

Temagruppen kørte i 2015. Gruppens arbejde blev præsenteret på et seminar under Grøn Indkøbsuge 2015

Markedsdialog – En direkte vej til større viden og indsigt

Dansk Industri lagde hus til et arrangement, der havde dialogen med markedet som tema. Det gennemgående budskab var, at markedsdialog ikke er noget man skal være nervøs for. Flere udtrykte forhåbning om, at den nye udbudslov gør det endnu mere tydeligt, hvad der er tilladt.

Der er vide rammer for dialog med markedet, uden udbyderne kommer på kant med udbudsloven, og det kan give vigtig indsigt i, hvad markedet kan levere, og hvilke krav man med fordel kan stille. Sådan kan flere af seminarets oplæg opsummeres. Jesper Halvorsen, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gav et oplæg om de juridiske rammer for markedsdialog, og ridsede rammerne klart op:

”Der er en frygt for at gå for meget i dialog – det er ikke berettiget, så længe udbuddet ikke er udfærdiget”

Leverandørsiden var repræsenteret ved Jan Matthiesen fra VIIMA, De Forenede Dampvaskerier og Anne Stokvad Madsen fra Duba-B8. De har begge innovative grønne løsninger og en kærlig opsang til de offentlige indkøbere. Hav mod- og mandshjerte til at tænk nyt, lød opfordringen fra Jan Matthiesen. Anna Stokvad Madsen har erfaret, at der er kommet mere markedsdialog inden for det seneste års tid, så det nytter noget, at skabe opmærksomhed om emnet.

Selvom Mette Rose Skaksen, Branchedirektør i DI Service indledte dagens seminar, fik hun alligevel opsummeret de efterfølgende oplæg med budskabet:

”Det gyldne ord er: Vi kommer til at lære hinanden bedre at kende”

På seminaret blev Forum for Bæredygtige Indkøbs Inspirationskatalog også præsenteret. Kataloget kan hentes her (pdf)

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Industri, Københavns Kommune og Forum for Bæredygtige Indkøb.