Coloplast mindsker klimabelastning fra købt varetransport

Coloplast forventer i 2014 at have nedbragt CO2-emissionerne fra den eksterne varetransport med 1/3 i forhold til 2011. Med en kortlægning af alle transportprocesser er virksomheden godt på vej mod en grønnere transport

Købt varetransport

Coloplast har, som en af de få industrivirksomheder i Danmark, valgt at inddrage klimagasemissionerne (GHG) fra den købte varetransport i deres klimaregnskab. Virksomheden har valgt en fremgangsmåde, hvor de med enkle midler har været i stand til at skabe overblik og iværksætte handlinger, som på kort tid kan betyde en markant reduktion af GHG-emissioner fra den globale forsyningskæde. Resultatet har ingen ekstraomkostninger for Coloplast.

På det grundlag ses virksomhedens strategi omkring grøn transport som både seriøs og brugbar, og fungerer som et godt eksempel til inspiration for andre danske og internationale virksomheder. Forventningen er, at virksomheden i 2014 har reduceret GHG-emissionerne fra købt varetransport med 1/3 i forhold til 2011.

Konklusionen fra den første fase var derfor, at virksomheden kunne opnå en stor effekt ved at fokusere på at mindske brug af flytransport.

Flytransport fylder i GHG-regnskabet

Coloplasts iniviativ startede med en kortlægning af alle transportprocesser og deres udledning af klimagasser. Det sidste var baseret på, at rapportering af GHG-emissioner blev obligatorisk for alle transportleverandører i 2010. Data fra de eksterne transportleverandører blev suppleret med estimater fra Coloplasts Transport Management System. Coloplast valgte at inddrage transporterne, hvor Coloplast var fragtbetaler. Herudover var det et valg at afgrænse frem til de regionale distributionscentre i det globale distributionssystem.

Kortlægningen viste, at flytransport stod for over halvdelen af alle GHG- emissionerne, men kun for ca. 3 % af transportarbejdet, når det udregnes i ton pr. kilometer.

Grøn transport vejer tungt

Konklusionen fra den første fase var derfor, at virksomheden kunne opnå en stor effekt ved at fokusere på at mindske brug af flytransport. Derudover skal det vurderes, hvilke muligheder der er for at effektivisere transporten med udgangspunkt i en kritisk gennemgang af de interne processer og flows.

Flytransporten skal halveres

Målsætningen er, at andelen af transportarbejdet udført som flytransport kan halveres frem til 2014. Dette skal opnås ved indførelse af central godkendelse af alle flytransporter, hvor kun absolut nødvendige flytransporter godkendes. Gennem disse tiltag kan GHG-emissionerne fra flytransport blive reduceret med ca. 4.000 tons i perioden 2011-2014.

Når det gælder oversøisk containerfragt, opnås forbedringerne ved at skifte paller ud med slip sheets (fra Kina til Europa) og ved at gå fra faste transporter til ”on demand” transporter. Begge tiltag betyder bedre ef- fektivitetsudnyttelse. Ved europæisk vejtransport er de vigtigste tiltag:

 • Double stacking og slip sheets
 • ”On demand” biler frem for faste transporter
 • Blandede varestrømme på små ruter

Nyt udbud skærper krav til transportleverandørerne

Senest er Coloplast i forbindelse med nye udbud af transportprocesserne i Europa ved at vurdere mulighederne for yderligere reduktioner, ud over reduktionen i flytransport og højere nyttegrad i sø- og vejtransporter.I forbindelse med det nye udbud er kravene på miljøområdet blevet yderligere skærpet over for transportørerne:

Rapportering (obligatorisk):

 • Udvidede rapporteringskrav efter ny europæisk stan-dard (DS/EN 16258)
 • Dokumentation for Euroklasser og ISO14001

I vurderingen af de indkomne tilbud, gives der point for dokumenterede tiltag på miljøområdet.

Der gives samlet op til 10 % for tiltag inden for følgende:

 • ISO14001 certificering
 • Høje Euroklasser (Euro V +)
 • Specielle energiteknologier i flåden (spoilers, LNG, diffu-sers, hybrid mm.)
 • Reduceret tophastighed og grønne kørekurser til chauf-fører
 • Garanti for tomme returlæs
 • Generelt brug af intermodal transport i leverandørens netværk (ikke nødvendigvis til Coloplast)Der er yderligere point til alternative løsninger, som for eksempel in- termodale løsninger og anvendelse af nærskibsfart, som kan indebære yderligere reduktioner af GHG-udledningen.

Kontaktperson for yderligere information

Oluf Damsgaard Henriksen

Climate Manager Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 humlebæk

Tlf: +45 4911 1593
Mail: dkohe@coloplast.com

Casen er udarbejdet af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk

Læs også:

Miljøtal for transportkøb skal mindske CO2- udledningen

Post Danmark fylder lasten op

Miljøforbedringer giver konkurrencefordel