Movia nedbringer CO2-udslippet gennem grønne transportindkøb

Movia har en plan. En grøn plan. De vil reducere CO2-udledningen med 20% pr. buskilometer og udledningen af partikler og kvælstofdioxid med 60%. Målet skal opnås ved bæredygtige transportindkøb.

Fokus på miljø 

Movia arbejder målrettet for at nedbringe emissionerne fra det gennemførte trafikarbejde. Da Movia ikke selv ejer transportmidler, skal miljømålene sikres gennem leverandørernes forbedring af deres miljø performance.

Movia ser flere grunde til at fokusere på miljø: udvikling af miljøprofilen skal sikre den kollektive trafik som et attraktivt trafiktilbud over for kunderne. Movias miljøprofil er et af elementerne i at tiltrække nye kunder til den kollektive trafik. Herudover er den løbende forbedring af miljøprofilen også et krav fra Movias politiske ejerne, kommunerne, samt Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Movia er Danmarks største trafikselskab. Trafikselskabet varetager den offentlige kollektive transport med bus og lokalbaner, samt Flextrafik på Sjælland og øerne.

Movia transporterer årligt 215 mio. passagerer, der tilsammen tilbagelægger over en mia. personsonkilometer. Trafikudbuddet varetages af 1400 busser på 460 buslinjer, 60 tog på 10 lokalbanestrækninger og 900 biler/liftvogne til behovstyret trafik.

Denne case fokuserer på den del af Movias samlede trafikudbud, der gennemføres med busser.

Mængden af udledte partikler var i 2011 reduceret med 58% og NOx-udledningen var mindsket med 21% i forhold til 2008

Målene sikres gennem grønne krav og dialog 

Movias mål er at reducere CO2-udledningen pr. udbudt buskilometer med 20% frem til 2020 i forhold til 2008. Derudover skal udledningen af både partikler og NOx være reduceret med 60% i 2020 i forhold til 2008. 

Movia er allerede nået et stykke ad vejen. I 2011 var CO2-udledningen pr. udbudt buskilometer reduceret med 6% i forhold til 2008. Mængden af udledte partikler var reduceret med hele 58%, og NOx-udledningen var mindsket med 21%.

Movia vil opnå reduktionsmålene ved at stille krav til leverandørerne ved kontraktindgåelse og gennem dialog og samarbejde.

Grøn teknologi belønnes

Udover minimumskravene vil Movia i dialog med operatørerne om udviklingen af miljøperformance. I udbudsprocessen vægter vurde-ringen af operatørens særlige miljøindsats ud over minimumskravene med 15%. Eksempler på særlige tiltag, som operatørerne kan vælge at gennemføre, er busser med højere Euronorm end minimumskravene, anvendelse af alternative drivmidler, eller særlig indsats for at køre længere på literen.

Forsøg med ny teknologi og drift

Movia gennemfører herudover en række forsøgsprojekter i samarbejde med operatørerne. Forsøgsprojekternes vigtigste formål er, at teste nye teknologier og mindske den økonomiske usikkerhed for operatørerne ved efterfølgende implementering af teknologierne.

Gennem forsøgsprojekterne afdækkes eventuelle svagheder i de nye teknologier, og der opnås vigtige driftserfaringer i forhold til en senere anvendelse i fuld skala.

Tidligere gennemførte Moviaprojekter:

 • Duobusser, dvs. busser der på centrale strækninger kører på el (luftledningerne) og i yderstrækningerne kører på diesel.
 • Nye typer brændstof ( naturgas, ethanol, LPG, biodiesel).
 • Letvægtsbusser.
 • Små elektriske busser.

Igangværende Moviaprojekter:

 • Hybridbusser , dvs. busser som kører på en kombination af diesel og el.
 • Midibusser, dvs. større udbredelse af mindre busser
 • Store elektriske busser (batteridrevet).
 • Teknologier til at understøtte chaufførernes miljøvenlige kørsel (længere på literen).

Minimumskrav til operatørerne ved indgåelse af nye kontrakter:

 • Nye busser skal opfylde den særligt miljøvenlige norm EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), og efter 2014 EURO VI normen.
 • Indsættes brugte busser, skal de som minimum opfylde EURO III normen og have monteret partikelfiltre.
 • Der skal anvendes svovlfri dielsel.
 • Der stilles et minimumskrav om energieffektivitet, dvs. liter brændstof pr. km.
 • Operatørselskabet skal være miljøcertificeret efter ISO 14001, EMAS eller lignende.
 • CSR-krav, som for eksempel krav til overdragelse af medarbejdere ved tab af linjer ved nye udbud.

Kontaktperson for yderligere information 

Joachim Reinhard Danchell

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 valby

Tlf: 36131685
Mail: jkd@moviatrafik.dk

Casen er udarbejdet af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk

Læs også:

Mindre brændstof og stor kulturforandring

Optimering på transporten sparer på miljø og penge

Miljøforbedringer giver konkurrencefordel