Tekstiler: Råd og vejledning til miljøvenlige indkøb af tekstiler i private virksomheder

Vi står som samfund overfor en række udfordringer i forhold til den måde, vi lever og forbruger på. Tøj og tekstiler er lige efter mobilitet-, fødevare- samt bolig- og anlægssektoren det europæiske forbrugsområde, der udgør den største miljøbelastning.[1] Det vurderes at den globale tøjindustri udleder 1,2 mia. ton CO2-ækvivalenter, hvilket er mere end den globale fly- og shippingindustri til sammen.[2]

Til produktionen af tekstiler bruges også en stor mængde forskelligartede kemikalier. Omkring 3.500 stoffer bruges i tekstilproduktion; heraf er 750 blevet klassificeret som farlige for menneskers sundhed og 440 som farlige for miljøet. Omkring 20 % af den globale vandforurening forårsages af farvning og efterbehandling af tekstilprodukter, hvilket påvirker sundheden for både arbejdere og i lokalsamfund.[3]

I det sidste årti har der været øget fokus på reduktion af miljøbelastningen fra tekstilproduktion og –forbrug fra regeringer såvel som i tekstilindustrien. I EU’s Affaldsrammedirektiv lægges der op til, at alle medlemsstater etablerer separate indsamlingssystemer for brugte tekstiler fra den 1. januar 2025. Men der er behov for, at vi gør endnu mere, hvis vi skal reducere den massive belastning på klima og miljø som vores tekstilforbrug har. Her kommer – ikke mindst – det private erhvervsliv ind i billedet.

Mange af de negative konsekvenser og udledninger, der er forbundet med tekstilproduktion og -forbrug, finder sted i de regioner, hvor tøjet produceres. Alligevel har vi i Danmark og EU en unik mulighed for at præge tekstilindustrien i en mere bæredygtig retning med vores indkøb. Det kan dog være svært at gennemskue, hvor der skal sættes ind. Derfor får I herunder viden om og råd til, hvordan jeres virksomhed kan være med til at fremme den bæredygtige udvikling gennem et mere miljøvenligt tekstilindkøb.

Kom godt i gang

I den lille video herunder gives helt konkrete råd til, hvordan jeres virksomhed kan sætte gang i jeres miljøvenlige tekstilindkøb og hvad I bør være opmærksomme på.

Link til video


Læn jer op af eksisterende krav til tekstiler

En genvej til mere bæredygtige tekstilindkøb kan være ved lade sig inspirere af nogle af de tekstilkrav, der stilles i miljømærker og indkøbsguides:

Den Ansvarlige Indkøber kan du finde inspiration til hvordan du sikrer mere bæredygtige tekstilindkøb. Her er der fokus på indkøb af tekstilprodukter med lavt indhold af toksiske stoffer, fortrinsvis fibre og produkter med begrænsede miljøpåvirkninger under fremstillingen, og som er fremstillet af fibre, der er dyrket med en minimal anvendelse af pesticider.

Også Svanemærkets kriterier for miljømærkning af tekstiler kan bruges som udgangspunkt for mere bæredygtige tekstilindkøb. Svanemærkede tekstiler skal have reduceret miljølastning i hele tekstilets livsforløb, og FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder (ILO) skal overholdes i produktionen. Desuden kan I finde hjælp i EU-Blomstens kriterier, der er EU’s officielle miljømærke.

Da korrekt vask af tekstiler også er en væsentlig bidragsyder til forlænget levetid og den overordnede bæredygtighed i tekstilforbruget, kan det ligeledes anbefales at orientere sig i Svanemærkets kriterier til tekstilservice (vask og udlejning af tekstiler) hvad enten man benytter sig af en tekstilservice eller selv står for vask af de tekstiler, der benyttes af virksomheden. Her sættes bl. a. krav til energi, vand og kemikalieforbruget ved vask af tekstilerne.

Også EU’s Green Public Procurement (GPP) kriterier for tekstilindkøb kan tjene som inspiration for virksomhedens egne tekstilindkøb. Her er fokus på at mindske forurenende udledninger til vandmiljø, ressourceforbrug, CO2-udledning og på levetidsforlængelse.

Køb miljømærkede tekstiler

Et af de helt afgørende parametre for tekstilers bæredygtighed er dets holdbarhed. I løbet af det seneste årti er prisen på tekstiler faldet relativt til inflationen og hvert stykke beklædning bruges i gennemsnit mindre end tidligere. Den gennemsnitlige EU-borger har et tøjforbrug på 26 kg tøj om året.

Hvis vi skal vende disse tendenser, er der brug for, at de tekstiler vi indkøber har den bedst mulige kvalitet. Det kan I som virksomhed være med til at sikre, ved at købe miljømærkede tekstiler, hvad enten det er med GOTS, Svanemærket eller EU-Blomsten. Herved sikrer I ligeledes, at produkterne er produceret på en miljøvenlig måde.

Udvis rettidig omhu med henblik på genanvendelse og genbrug

Der er et væsentligt urealiseret potentiale i genbrug og genanvendelse af tekstiler. Omkring 55 % af alle tekstiler, der sættes på markedet i Danmark, bliver ikke indsamlet med henblik på genbrug eller genanvendelse.[4] For at sikre bedre muligheder for øget genbrug og genanvendelse, er det derfor afgørende, at I som virksomhed overvejer, hvad der skal ske med jeres tekstiler efter endt brug. Det kan I allerede gøre inden i køber tekstilerne, ved at indgå i markedsdialog, fx kan I finde leverandører, der sikrer, at produktet kan genbruges eller gå i dialog med velgørende organisationer, der kan videresælge tekstiler på verdensmarkederne.

Med denne artikel og den tilhørende video, føler I jer forhåbentligt lidt bedre klædt på til at gøre en aktiv indsats for at deltage i den grønne omstilling på tekstilområdet. Tilbage er bare at ønske held og lykke med jeres bæredygtige tekstilindkøb!

 

 

Kilder:
[1] Miljøstyrelsen (2018): Kortlægning af tekstilflows i Danmark. Miljøprojekt nr. 2017 Juni 2018.
[2] https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy
[3] https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy/textiles-in-europe-s-circular-economy
[4] Palm, D., Elander, M., Watson, D., Kiørboe, N., Salmenperä, H., Dahlbo, H., … & Rydberg, T. (2014). Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles. Nordic Council of Ministers.