Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb (afsluttet)

Rejseholdet besøgte 14 offentlige institutioner i perioden 2019-2020 med specifikke rådgivningsforløb, du kan finde alle værktøjerne, der blev udviklet i forbindelse hermed her Værktøjskasse til at komme i gang med grønne og cirkulære indkøb

Det offentlige har en enorm købekraft, som kan være med til at fremme cirkulær økonomi og skubbe markedet i en grønnere retning ved at stille miljø- og klimakrav i indkøb og udbud samt ved at tænke i nye udbudsformer. For at sikre, at det sker, har Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet netop nedsat et ”Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb”.

Rejseholdet skal gennem en målrettet indsats hos udvalgte kommuner, regioner, statslige institutioner og andre offentlige institutioner sikre, at den offentlige efterspørgsel efter grønne leverandører og produkter, der indgår i en cirkulær økonomi, bliver styrket.

Målet med Rejseholdet er ved målrettet rådgivning at hjælpe offentlige indkøbere med at fremme cirkulær økonomi og grøn omstilling gennem indkøb.

Miljø- og Fødevareministeriets Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb ledes af PlanMiljø, og rådgivningsforløbene udføres i tæt samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel, FalckEkdahl og Innoba.

Rejseholdets rådgivning

Rejseholdets rådgivning

Rejseholdet leverer et gratis forløb med workshops og rådgivning om grønne og cirkulære indkøb, der tager afsat i deltagernes konkrete behov.

Forløbene er målrettet offentlige institutioner og finder sted i perioden fra november 2019 til juni 2020.

Der er kapacitet til rådgivningsforløb for ti offentlige institutioner

I kan læse mere om rejseholdets rådgivere her.

Deltag i Rejseholdet

Der er åbent for tilmeldinger indtil d. 15. november

Hvis I har lyst til at deltage i Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb, skal I udfylde og indsende et ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet skal I svare på en række spørgsmål om jeres organisation, motivation for at deltage i rejseholdsprojektet og potentialet for at udbrede erfaringerne.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse i Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb, at I allerede er i gang med grønne og cirkulære indkøb. Det er dog vigtigt for projektets resultat, at I er engagerede og motiverede. Dette er baggrunden for, at vi spørger ind til jeres motivation for at ansøge og hvem fra jeres organisation, I forventer vil deltage i forløbet.

Hvem kan deltage

Rejseholdet er et gratis tilbud til alle offentlige institutioner, og I kan være med uanset, om I har stor, lille eller ingen erfaring med grønne og cirkulære indkøb.

Tilmeldingsfrist

Ansøgningsskema skal indsendes senest d. 15. november til Rejseholdet

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes her.

Hvorfor deltage?

Hvad får I ud af at deltage?

Ved at deltage i rejseholdet får I konkret hjælp og rådgivning til implementering af grønne og cirkulære indkøb. I får nyeste viden om best practice, og om de muligheder, der er for at tage miljøhensyn i udbud. Desuden får I specifikke værktøjer til at organisere og arbejde med grønne og cirkulære indkøb i netop jeres institution.

Udover viden, værktøjer, hjælp til organisering og konkret rådgivning i udbudsforløb, vil deltagelse i Rejseholdet understøtte, at der ligger en ledelsesmæssig beslutning bag jeres arbejde med grønne og cirkulære indkøb. De konkrete resultater, som I får med fra deltagelse i Rejseholdet, vil naturligvis afhænge af, hvilken rådgivning I ønsker.

Hvad forpligter I jer til?

Som deltager i Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb forventes det, at man tager del i projektets fire faser.

De fire faser er:

 • Opstartsworkshop om grønne og cirkulære indkøb (fælles med de øvrige deltagere)
 • Opstartsmøde hvor de konkrete rådgivningsaktiviteter aftales (finder sted hos jer)
 • Gennemførelse af konkret rådgivning og aktiviteter
 • Afsluttende workshop og erfaringsudveksling (fælles med de øvrige deltagere)

For at sikre ledelsesmæssig opbakning til indsatsen omkring grønne og cirkulære indkøb skal indkøbschefen som minimum deltage i opstartsmødet (projektets fase 2), hvor behovene kortlægges og de konkrete rådgivningsaktiviteter fastlægges.

Udover deltagelse i de nævnte faser vil der løbende i rådgivningsforløbet blive opsamlet gode eksempler på grønne og cirkulære indkøb hos de deltagende organisationer, som kan fungere som inspiration til andre.

Herunder kan du læse mere uddybende om, hvad der skal ske i de enkelte faser og om kommunikation af projektet:

Fase 1: Opstartsworkshops om grønne indkøb (heldagsworkshop)

Der holdes en heldags-opstartsworkshop d. 27. november 2019 hos Miljøstyrelsen i Odense.

På workshoppen får I overblik over værktøjer, initiativer og aktører inden for grønne og cirkulære indkøb og mulighederne for at tage miljøhensyn samt øvelser, kendskab til værktøjer samt tid til videndeling.

Det er et krav for deltagelse i rådgivningsforløbet, at man kan deltage i workshoppen.

Fase 2 – Opstartsmøde hvor de konkrete rådgivningsaktiviteter aftales

Der holdes et opstartsmøde hos hver af de deltagende institutioner. Formålet med mødet er at aftale, hvilke konkrete rådgivningsaktiviteter, der skal gennemføres i rådgivningsforløbet. Rådgiverne forbereder det faglige indhold før opstartsmøderne. Den deltagende institution forventes at stå for det praktiske i forbindelse med mødet; herunder udsende mødeindkaldelse til relevante deltagere og booke mødelokale.

På mødet gennemgår vi jeres indkøbspolitik og arbejdsgange med udgangspunkt I jeres ønsker og med henblik på at identificere konkrete områder, hvor rejseholdet kan bidrage til at jeres indkøb fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Rådgiverne sikrer, at idéer og beslutninger om aktiviteter hos den enkelte institution samles og noteres, samt at det ved mødets afslutning besluttes, hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres. Rådgiverne udarbejder og sender den færdige aktivitetsplan og udkast til samarbejdsaftale til den enkelte institutions kommentering og godkendelse. I samarbejdsaftalen defineres den deltagende institutions rolle og opgaver samt rejseholdets indsats.

Fase 3 – Gennemførelse af konkret rådgivning og aktiviteter

De konkrete aktiviteter igangsættes, så snart der foreligger en godkendt aktivitetsplan og samarbejdsaftale.

Rådgivningen gennemføres af eksperter fra PlanMiljø, Dansk Initiativ for Etisk Handel, FalckEkdahl og Innoba. Rådgiverne driver processen og sikrer, at de aftalte aktiviteter gennemføres hos den enkelte institution. Relevante medarbejdere og ledelsesniveauer inddrages i arbejdet.

Fase 4 – Afsluttende workshop og erfaringsudveksling

Som afslutning på rådgivningsforløbene afholdes en heldagsworkshop med fokus på erfaringsudveksling om grønne og cirkulære indkøb og de aktiviteter, der er gennemført i projektet. Alle organisationer, der har været med i projektet, skal deltage i den afsluttende workshop. Som en del af den afsluttende workshop vil deltagerne blive bedt om at evaluere deres udbytte af rejseholdets aktiviteter. Derudover afholdes efter Rejseholdets afslutning et offentligt arrangement, hvor udvalgte af rejseholdets deltagere kan dele deres erfaringer med andre indkøbere og interessenter.

Kommunikation

Det er en vigtig del af projektet at formidle de gode eksempler og aktiviteter, der gennemføres. Derfor vil der fortløbende blive kommunikeret om dette. Kommunikationen vil bl.a. bestå af:

 • Nyheder om projektet og om de aktiviteter, der udføres i projektet.
 • Case-historier om de konkrete aktiviteter og tiltag for grønne indkøb, der gennemføres i projektet.

Rejseholdets deltagere forventes at bidrage med input til kommunikationen, fx ved at deltage i interviews og andre kommunikationsaktiviteter.

Hvilken rådgivning kan I få?

Rejseholdets rådgivning om grønne indkøb vil tage afsæt i de konkrete behov I har. Som inspiration til, hvad I kan få rådgivning om, har vi udarbejdet syv rådgivningspakker. Klik på hver af pakkerne herunder for at læse mere om indholdet af rådgivningen.

Rådgivningspakkerne er alene tænkt til inspiration. Hvis I har andre ønsker, kan det også lade sig gøre, så længe det handler om at fremme grønne og/eller cirkulære indkøb i jeres organisation. Det er også muligt at kombinere den rådgivning, som foreslås i rådgivningspakkerne. Kontakt Rejseholdet, hvis I har spørgsmål til mulighederne.

De syv rådgivningspakker er:

 1. Cirkulære Indkøb
 2. Fastsæt de rette miljøkriterier
 3. Innovative partnerskaber og indkøb af innovative løsninger
 4. Fra politik til praksis
 5. Udbudsmetoder
 6. Total Cost of Ownership – TCO
 7. Kontraktstyring og -opfølgning

Rådgivningspakke 1: Cirkulære indkøb

Cirkulære Indkøb

Cirkulære indkøb handler om at understøtte, at produkter ikke bliver til affald, men recirkuleres gennem genbrug og genanvendelse. Der er stort potentiale i at efterspørge konkrete tiltag for cirkulær økonomi gennem offentlige udbud, men det er nyt for de fleste.

Cirkulære indkøb kan enten ske som en proces, hvor hele udbuddet tænkes igennem som et led i den cirkulære økonomi, eller der kan arbejdes med delementer. Det kan eksempelvis være implementering af et krav til levetidsforlængelse, krav om indhold af genanvendte materialer, produkt-som-service/leasingmodeller eller fokus på take back ordninger for produkt og/eller emballage. Uanset hvilken produktgruppe eller cirkulær model, I ønsker at fokusere på, vil et vigtigt element i rådgivningen være at arbejde med, hvordan I fremadrettet i organisationen kan indtænke cirkulære elementer og forretningsmodeller i jeres tilgang til udbud og indkøb.

Eksempler på den rådgivningsydelser

 • Integration af cirkulær økonomi i indkøbspolitikken – hvordan kan organisationen fremadrettet arbejde med cirkulære indkøb, og hvilke mål er realistiske?
 • Procesrådgivning om implementering af cirkulære krav i udbud og indkøb; enten som en generel introduktion og implementering af tankegangen i organisationen eller som led i et konkret udbud. Herunder fokus på dialog med markedet.
 • Rådgivning i udvikling af cirkulære kriterier i et konkret udbud, inkl. bistand til markedsdialogen.
 • Undervisningsforløb i cirkulære indkøb for indkøbere og identifikation af de muligheder, der er for at stille cirkulære krav

Rådgivningsform

Rådgivningen starter med et indledende møde hos jer, hvor vi sammen fastlægger mål og rammer for rådgivningen. En del af dette er at kortlægge, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen.

Rådgivningen kan eksempelvis være facilitering af workshops, undervisning og træning, hands-on arbejdsmøder, telefonmøder samt beregninger og vurderinger. Et led i rådgivningen vil være en drøftelse af, hvordan hele indkøbsorganisationen kan involveres og lære af processen.

Rådgivningspakke 2: Fastsæt de rette miljøkriterier

Fastsæt de rette miljøkriterier

En vigtig del af grønne indkøb er at stille de rette krav i udbudsmaterialet. I et rådgivningsforløb om dette kan I få rådgivning i at tage miljøhensyn i et udbud og udvikle forslag til konkrete miljøkrav i de forskellige faser af udbuddet.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Vi kan hjælpe jer med de regler, der gælder, når der skal tages miljøhensyn efter reglerne i udbudsloven. Der gives overblik over vejledninger, værktøjer og mærkningsordninger, hvor der kan hentes input til miljøkrav. Vi kan også hjælpe med at opstille konkrete miljøkrav i de forskellige faser af et udbud; herunder at sikre, at de er tilpas ambitiøse, uden at forhindre konkurrenceudsættelsen. Nogle af de elementer, der eksempelvis kan arbejdes med i rådgivningsforløbet er:

 • Offentliggørelse af udbuddet (miljøbeskrivelse i udbudsbekendtgørelsen)
 • Udformningen af kravspecifikationen (eksempelvis miljømærkekrav eller andre relevante og produktspecifikke krav)
 • Rådgivning om markedsdialog så det sikres, at kravene er ambitiøse uden at forhindre konkurrence
 • Udvælgelsen af leverandører (fx krav om miljøledelse)
 • Tildelingskriterier (pointkrav for miljø)
 • Kontraktudformningen (miljømæssige vilkår for kontraktens gennemførelse)

Rådgivningen kan være specifik i forhold til et konkret udbud, som I er i færd med at udbyde, eller mere generel i forhold til, hvordan I fremadrettet kan stille krav. Uanset om I fokuserer på en specifik produktgruppe eller et særligt step i udbudsprocessen, vil et vigtigt element i rådgivningen være at arbejde med, hvordan I fremadrettet i organisationen kan indtænke og udvikle miljøkriterier i jeres tilgang til udbud og indkøb.

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Derefter kan rådgivningen eksempelvis bestå i, at vi udarbejder konkrete løsningsforslag, som vi udvikler og tilpasser i fortløbende dialog med jer. Udviklingen kan også ske gennem interne workshopforløb. Et led i rådgivningen vil en drøftelse af, hvordan hele indkøbsorganisationen kan involveres og lære af processen.

Rådgivningspakke 3: Innovative partnerskaber og indkøb af innovative løsninger

Innovative partnerskaber og indkøb af innovative løsninger

Indgåelse af et innovativt partnerskab kan være den ideelle indkøbsform, når man ønsker at udvikle nye, miljøvenlige løsninger. Ordregiver udbyder en idé, hvorefter man sammen med en eller flere partnere finder en løsning. Indkøb af innovative løsninger kan være en vej til at sikre, at man får de bedste løsninger på markedet.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

I forbindelse med innovative partnerskaber kan vi hjælpe med at synliggøre fordelene ved at gøre brug af denne fleksible udbudsform, når der er fokus på at stille miljøkrav til ydelsen og ved udvikling af en innovativ vare eller ydelse, der ikke allerede er tilgængeligt på markedet.

Endvidere kan vi tilbyde undervisning (f.eks. over en dag), hvor betingelserne, det juridiske grundlag og særlige fokusområder vil blive gennemgået for medarbejderne.

Der er også mulighed for konkret bistand i forbindelse med et udbud, hvor vi vil bistå i processen og sørge for, at udbuddet forløber smidigt og effektivt, ligesom vi kan bistå med udarbejdelse af partnerskabsaftaler. Uanset hvilken produktgruppe eller hvilket procestrin, I ønsker at fokusere på, vil et vigtigt element i rådgivningen være at arbejde med, hvordan I fremadrettet i organisationen kan indtænke innovationspartnerskab og indkøb af innovative løsninger i jeres tilgang til udbud og indkøb.

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Såfremt der er tale om ledelsesfokus eller undervisning, vil den tilknyttede konsulent deltage i møder og afholde seminarer på arbejdspladsen. Hvis der er tale om bistand til et konkret udbud, vil der både ske afholdelse af workshops og ske rådgivning over telefon og mail. Et led i rådgivningen vil en drøftelse af, hvordan hele indkøbsorganisationen kan involveres og lære af processen.

Rådgivningspakke 4: Fra politik til praksis

Fra politik til praksis

Vi kan hjælpe jer med alle de dele af arbejdet med grønne indkøb, som omfatter politik, strategi, planlægning og implementering i praksis. Det kan eksempelvis være:

 • Input til overordnet politik og strategi for grønne indkøb
 • Beslutningsgrundlag for valg af indsatsområder for grønne indkøb
 • Konkretisering af (politisk) vedtagne rammer for grønne indkøb: Organisering, fastsættelse af mål, udarbejdelse af handlingsplaner
 • Integration af grønne indkøb i indkøbernes arbejdsgange

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Derefter vil rådgivningen blive gennemført i fortløbende dialog, hvor alle de relevante aktører i indkøbsorganisationen involveres. Et vigtigt element i rådgivningen vil være at arbejde med, hvordan I fremadrettet kan indarbejde de grønne og cirkulære indkøb i politikker og strategier og være sparringspartnere for politikerne på dette område.

Rådgivningspakke 5: Udbudsmetoder

Udbudsmetoder

Gennemførsel af cirkulære og grønne indkøb kan ind imellem drage fordel af, at der anvendes forskellige udbudsmetoder som funktionsudbud, udbud med forhandling eller andet. Dertil kan det være afgørende, at der er tid og ressourcer til at gennemføre markedsdialog eller anvende TCO.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Vi kan hjælpe jer med at få et overblik over de metoder, der kan anvendes, når der skal implementeres miljøhensyn efter reglerne i udbudsloven. Der gives overblik over juridiske aspekter, vejledninger og værktøjer, hvor der kan hentes støtte til arbejdet. Vi kan også hjælpe med rådgivning i de konkrete processer. Rådgivningen kan være specifik i forhold til et konkret udbud, som I er i færd med at udbyde, eller mere generel i forhold til, hvordan I fremadrettet kan anvende de forskellige metoder. Uanset hvilken udbudsform eller hvilket trin i processen, I ønsker at fokusere på, vil et vigtigt element i rådgivningen være at arbejde med, hvordan I fremadrettet i organisationen kan indtænke forskellige udbudsmetoder i jeres tilgang til udbud og indkøb.

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer og mulige metoder der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Vi kan tilbyde at hjælpe med at synliggøre fordelene ved inddragelse af andre typer udbud, samt værktøj som markedsdialog og TCO, når der stilles miljøkrav. Endvidere er der mulighed for bistand til et konkret udbud, hvor vi gennem møder og workshops kan deltage i udformning af rammerne for og gennemførelse af dialogforløbet, ligesom der vil være mulighed for rådgivning over telefon og mail.

Rådgivningspakke 6: Total Cost of Ownership - TCO

Total Cost of Ownership – TCO

TCO er en metode til at synliggøre produkters samlede omkostninger gennem en beregning af den samlede udgift over levetiden. TCO prisen kan bruges ved tilbudsevaluering og vil give mulighed for at vælge de produkter, der i længden er billigst. Miljø, herunder forbrug af ressourcer som energi, vand og materialer, er en væsentlig parameter i TCO.

Uanset hvilken produktgruppe eller procesmodel for TCO, I ønsker at fokusere på, vil et vigtigt element i rådgivningen være at arbejde med, hvordan I fremadrettet i organisationen kan indtænke TCO i jeres tilgang til udbud og indkøb.

Eksempler på den rådgivning, der tilbydes

 • Procesrådgivning om anvendelse af TCO i udbud; enten som en generel introduktion og implementering af metoden i organisationen eller som led i et konkret udbud. Herunder fokus på dialog med markedet.
 • Bistand til anvendelse af TCO i et konkret udbud. Herunder opstilling og brug af beregnere.
 • Bistand til udvikling af nye TCO-beregningsmetoder til produktområder, hvor der ikke allerede findes værktøjer, herunder finde standarder eller opstille målemetoder for produkters ressourceforbrug og komme med input til markedsdialog om TCO-metoden i konkrete udbud.
 • Undervisningsforløb i brug af TCO ved udbud for indkøbere i brug af TCO på nye produktområder og/eller i brug af eksisterende TCO-værktøjer

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Rådgivningen kan eksempelvis være facilitering af workshops, undervisning og træning, hands-on arbejdsmøder, telefonmøder samt bistand til beregninger og vurderinger. Et led i rådgivningen vil altid være en drøftelse af, hvordan indkøbsorganisationen kan involveres og lære af processen.

Rådgivningspakke 7: Kontraktstyring og -opfølgning

Kontraktstyring og -opfølgning

I et rådgivningsforløb om kontraktstyring og -opfølgning kan I få rådgivning om opfølgning på miljøkrav iflg. kontrakten og hjælp til at kommunikere internt og eksternt om jeres grønne indkøb.

Kort om den rådgivning, der tilbydes

Vi kan hjælpe jer med at fastlægge procedurer for kontraktopfølgning, så I løbende følger op på, om de produkter og ydelser, der leveres på kontrakten, overholder de fastsatte miljø/cirkulære krav. Det kan fx være i form af retningslinjer for løbende statusmøder med leverandørerne om miljøforhold. Et vigtigt element af denne rådgivning er at sikre, at I fremadrettet i organisationen indtænker processen for opfølgning allerede i planlægningen af udbuddet og i formuleringen af miljøkriterier eller cirkulære forretningsmodeller, og at det bliver en mainstream proces i hele indkøbsorganisationen.

Derudover kan vi tilbyde jer rådgivning om kommunikation om jeres arbejde med grønne og cirkulære indkøb. Det kan fx være kommunikation til leverandører, medarbejdere og andre om:

 • den generelle grønne indkøbspolitik
 • miljøhensyn på konkrete indkøbsaftaler
 • baggrunden for og fordelene ved de miljøhensyn eller cirkulære elementer, der er indarbejdet
 • de resultater, I har opnået i forhold til grønne/cirkulære indkøb

Kommunikation om resultaterne af jeres arbejde med grønne og cirkulære indkøb kan også indgå i et grønt regnskab eller andre typer miljø- og klimaopgørelser og vise, hvor langt I er nået med at indfri de mål, I har sat for grønne/cirkulære indkøb.

Rådgivningsform

Vi starter med et indledende møde hos jer, hvor vi fastlægger mål og rammer for rådgivningen og sammen kortlægger, hvilke udfordringer der skal tages fat på for at sikre, at resultaterne af rådgivningen implementeres i organisationen. Derefter vil rådgivningen typisk blive udført ved at vi udarbejder forslag til kontraktopfølgning eller kommunikation, som vi sender til jer og som vi udvikler og tilpasser i fortløbende dialog. Vi afslutter evt. med et møde med præsentation af resultater.

Har I spørgsmål til rejseholdet

Har I spørgsmål eller vil I drøfte en mulig ansøgning kan I kontakte projektleder Rikke Fischer-Bogason på mail: rfb@planmiljoe.dk eller mobil: +45 27 28 15 50

Rådgiverne i Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb

Rådgiverne i Rejsehold for Grønne og Cirkulære Indkøb

Rikke Fischer-Bogason, PlanMiljø, har indgående kendskab til grønne indkøb, herunder udviklingen af grønne indkøbskriterier, markedsdialog, funktionsudbud, dokumentation og monitorering. Rikke har fra 2014-2018 stået i spidsen for Sekretariat for Grønne Indkøb, der planlægger og implementerer aktiviteter for Forum for Bæredygtige Indkøb og POGI. Sideløbende har hun en række nationale og nordiske studier af GPP, bl.a. af de statslige myndigheders brug af og barrierer for grønne indkøb. Rikke har i en årrække drevet det danske focal point for Procura+ og har udviklet grønne udbudskriterier samt business cases om grønne indkøb.

Lea Egebæk, PlanMiljø, har ligeledes indgående kendskab til grønne indkøb, herunder udviklingen af grønne indkøbskriterier, markedsdialog, dokumentation og monitorering. Lea varetog i perioden 2014-2018 positionen som koordinator for POGI og Forum. Lea har en dyb viden om alle aspekter af offentlige grønne indkøb, har udviklet mange indkøbskriterier for forskellige produktgrupper, gennemført markedsdialog og konkrete rådgivningsforløb for offentlige indkøbsmedarbejdere.

Jakob Svendsen, Rambøll, udbudsjurist, er chefrådgiver for udbud og arbejder med udbudsprocesser som juridisk projektdeltager eller som udbudsprojektleder. Han skal sikre, at det grønne og cirkulære bliver påset i konkurrenceudsættelsen, f.eks. ved at kapitalisere livscyklusomkostninger, og at det grønne/cirkulære realiseres gennem en kontrakt der understøtter dette samarbejde. Jakob er uddannet cand.jur. og kommer fra en lang karriere med indkøb, udbud og forhandling.

Rasmus Nielsen, PlanMiljø, TCO-ekspert, arbejder som freelancerådgiver hos PlanMiljø ved siden af sin stilling som konsulent i Region Hovedstaden, hvor han implementerer grønne indkøb gennem omstilling af forbrug og praksis på hospitaler og gennem udarbejdelse af grønne krav til udbud. Rasmus har gennem de seneste 7 år rådgivet offentlige organisationer i grønne indkøb og har bl.a. været sekretariatsleder for Sekretariat for Grønne Indkøb i et år og stået for udviklingen af de første syv TCO-værktøjer for Miljøstyrelsen. Dertil var han en del af det forrige Rejsehold for Offentlig Grønne Indkøb, hvor der blev lavet TCO beregninger for engangsudstyr sammenlignet med flergangsudstyr for region Midtjylland samt omkring forskellige tiltag for cirkulære møbler for Aalborg Kommune.

Rikke Bastholm, Innoba, ekspert i offentlig udbud og innovation, er en af Nordens førende eksperter inden for offentlig‐privat innovation og innovativt indkøb. Hun har rådgivet en lang række af kommuner og regioner samt andre offentlige aktører om innovation, OPI og processer for innovativt indkøb, ligesom hun er en ofte brugt rådgiver og oplægsholder både i Danmark og udlandet på området. Rikke er central i udarbejdelsen af standarder for innovativt indkøb og OPI og har været hovedansvarlig for udarbejdelse af statens procesanbefalinger for udbud af innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov, ligesom hun har stået for udvikling af en række metode-­‐ og vejledningsværktøjer til offentlig-­‐privat innovation på det kommunale område.

David Watson, PlanMiljø, LCA-ekspert, har 24 års erfaring i miljøanalyser og -vurderinger i den private og offentlige sektor. Over de seneste 15 år har han specialiseret i bæredygtigt forbrug og produktion, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. David har en dyb viden om miljøpåvirkning af forbrug- og produktionsmønstre i forskellige sektorer og muligheder for at reducere disse. Han har erfaren i brug af input-output analyse og livscyklusanalyse, og han har stor erfaring med og kendskab til LCA-værktøj, miljøregnskabsværktøj (som hel-økonomi input-output analyse) og indikatorudvikling, der kan bruges til at analysere og reducere miljøpåvirkninger.

Mikkel Stenbæk Hansen, DIEH, har 16 års erfaring i arbejdet med strategi, politik og ledelse inden for miljø- og bæredygtighedsområdet fra den offentlige sektor, erhvervslivet, rådgivningsbranchen, miljø- og udviklingsorganisationer samt forskningsverdenen. Han har bred faglig viden inden for bæredygtighed og har mere end 10 års erfaring med grønne offentlige indkøb. Mikkel var gennem 6 år ansvarlig for bæredygtigt forbrug og produktion, cirkulær økonomi og offentlig grønne indkøb i Miljøstyrelsen.

Johanne Skibsted Holm, PlanMiljø, er antropolog og har arbejdet med udbudskriterier for indkøb for bl.a. bæredygtig fisk og andre fødevarer. Johanne har en dyb forståelse for adfærdsdesign og vil indgå i de rådgivningsforløb, der har særlig fokus på at udvikle det organisatoriske arbejde med grønne og cirkulære indkøb.