Værktøjer

Her får du en kort introduktion til en række værktøjer, som kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind.

Værktøjskasse til at komme i gang med grønne og cirkulære indkøb

Procesvejledning til offentlige grønne og cirkulære indkøb

Det kan være svært at vide, hvor du som offentlig indkøber skal gå i gang, når du gerne vil øge andelen af grønne indkøb i din organisation. Denne procesvejledning hjælper dig godt på vej gennem hele indkøbsprocessen fra planlægning, over brugerdialog og markedsdialog, til formulering af grønne kriterier. Du får indblik i væsentlige grønne indkøbstemaer som totalomkostningsberegninger, miljømærker og cirkulær økonomi. Ligesom du får indblik i, hvor i udbuddet du med fordel kan medtage grønne kriterier, samt hvilken udbudstype det giver mening at gøre brug af.

Læs procesvejledningen for offentlige grønne og cirkulære indkøb her


Værktøj til screening af, hvilke miljøkriterier der kan være relevant at anvende i et givent udbud (#1)
I tabeloversigt får du med dette værktøj en række miljøtemaer og relaterede spørgsmål, du kan anvende til at identificere, hvilke miljøkrav der er relevant at anvende i et givent udbud. Hvis ikke, du selv kan svare på spørgsmålene, kan du alternativt stille spørgsmålene i markedsdialog. Miljøtemaerne bidrager til alt fra at reducere klimabelastning, styrke biodiversiteten og mindske ressourceforbruget.

Hent værktøj til screening af miljøkriterier her


Værktøj til planlægning af grønne indkøb (#2)
Dette værktøj kan med fordel bruges i forlængelse af det forrige værktøj. Når relevante miljøkriterier er blevet identificeret, bidrager dette procesværktøj til overvejelser om i) hvor miljøkriteriet skal indsættes i udbuddet, ii) hvordan miljøkriteriet forventes at påvirke brugeren, og iii) om miljøkriteriet giver anledning til spørgsmål til markedet.

Hent værktøj til planlægning af grønne indkøb her


Værktøj til planlægning af markedsdialog (#3)
Forud for en markedsdialog kan det være en fordel at have gjort sig tanker om, hvad I som faggruppe mangler viden om, og dermed hvilke spørgsmål I skal stille markedet. Det kan desuden være en fordel at prioritere spørgsmålene, så I sikrer jer, at I få svar på de mest presserende spørgsmål. Derudover kan I med fordel planlægge, hvordan markedsdialogen skal udføres, og hvordan I vil håndtere markedsdialogen, når I efterfølgende skal i gang med kravspecifikationen.

Hent værktøj til planlægning af markedsdialogen her


Værktøj til selve markedsdialogen
Værktøjet tilbyder en generel oversigt over, hvilke spørgsmål der er relevant at stille i enhver markedsdialog. De foreslåede spørgsmål relaterer sig både til barrierer for at byde på kontrakten, prissætning, tidshorisont samt krav til bæredygtighed.

Hent værktøj til selve markedsdialogen her


Værktøj til planlægning af brugerdialog (#4)
Dette værktøj faciliterer en drøftelse af, hvordan grønne indkøb kan medtages i brugerdialogen ved at rejse spørgsmål om, hvordan miljøkriterier påvirker brugerne, og hvilke spørgsmål til brugerne det giver anledning til. Derudover lægger værktøjet op til overvejelser om, hvordan brugerdialogen udføres, samt hvordan resultaterne håndteres i udbudsudarbejdelsen.

Hent værktøj til planlægning af brugerdialog her


Værktøj til forankring af grønne indkøb (#5)

For at sikre at grønne indkøb bliver en vedvarende del af indkøb- og udbudsarbejdet, kan I med fordel arbejde med at forankre grønne indkøb i jeres organisation. Denne øvelse går ud på i faggruppen at drøfte barrierer, muligheder og indsatsområder for forskellige organisatoriske elementer, herunder vision, strategi, ledelse, struktur, systemer, medarbejdere, kultur og kommunikation. Skal de offentlige grønne indkøb forankres, skal de afspejle sig i alle de organisatoriske elementer. Værktøjet kan bruges i forbindelse med strategi- og implementeringsarbejde for at belyse, hvor der skal sættes ind.

Hent værktøj til forankring af grønne indkøb her


Batteri med generiske indkøbskriterier

Dette batteri med indkøbskriterier giver dig inspiration til tværgående miljøkriterier, der nemt kan indsættes i udbud som enten konkurrenceparameter eller mindstekrav. Batteriet dækker over alt fra krav om miljømærker, over returordning og genbrug, til reduceret klimaudledning fra transport. Batteriet giver desuden konkrete eksempler på anvendelse af de forskellige miljøkriterier i udbud af tekstiler, IT og medicinske engangsartikler. Husk dog på, at miljøkriterier skal altid tilpasses en givent udbud, og at kriterierne bør testes i en markedsdialog. Kriterierne er udviklet til Region Sjælland i 2020.

Hent batteri med generiske indkøbskriterier her


Verdensmålsværktøj

Verdensmålene – og særligt de 169 delmål – kan fungere som et værktøj til at prioritere indsatser og inspirere til konkrete miljøkrav. Værktøjet består af 26 delmål, der er relevante for offentlige grønne indkøb, samt en række øvelser til at arbejde strategisk delmålene. Værktøjet kan dermed hjælpe indkøbs- og udbudsafdelinger med at forstå og mindske deres negative aftryk på samfund og miljø samt at styrke deres positive indvirkning.

Hent verdensmålsværktøjet her


Procesværktøj med socioøkonomi

Er det fordyrende at gennemføre grønne indkøb? Denne matrix giver refleksioner over, hvad miljøgevinsten og de økonomiske omkostninger er ved at stille miljøkrav.

Denne matrix opstiller mulige miljøparametre tilknyttet de forskellige faser i livscyklussen samt hvilke udbudsovervejelser disse giver anledning til.

Hent procesværktøj med socioøkonomi her


Prioriteringsværktøj

Når man som organisation skal i gang med de grønne indkøb, kan det være en hjælp at starte med udvalgte udbud. Dette værktøj hjælper med at prioritere, hvilke udbud organisationen skal starte med ud fra en række prioriteringshensyn herunder; økonomisk fordel, lavthængende frugt, miljøeffekt, synlighed, strategisk ophæng, brugerfordel/brugerønske, fyrtårnsprojekt. De konkrete prioriteringshensyn kan tilpasses organisationens ønske og ligeledes vægtes. For hver udbud udregnes en samlet score, der kan sige noget om, hvorvidt det gældende udbud bør prioriteres.

Hent prioriteringsværktøjet her


Bæredygtighedsparadigme

Markedet for grønne produkter og service udvikler sig konstant. De miljøkrav, der er relevante at stille i dag, er givetvis uambitiøse om fire år. Dette bæredygtighedsparadigme kan hjælpe dig med at honorere forbedret miljøindsats i takt med at markedet udvikles.

Hent intro til paradigme her

Hent hovedkontrakten her

Hent tilbudsbesvarelses-bilag her

Hent udbudsbetingelserne her

Hent Bilag XX – Bæredygtighed her


Værktøj til kortlægning af viden og videnshuller – Delebiler

Dette værktøj giver dig mulighed for at kortlægge viden og videnshuller i henhold til eksemplet om delebiler.

Hent værktøj til kortlægning af viden og videnshuller her


Miljøkriterier til udendørs legeredskaber – Helsingør

Listen med mulige miljøtemaer (værktøj #1) er her anvendt til at afklare mulige miljøkrav til udbud af legeredskaber. De konkrete forslag bygger på miljømærker såvel som anden inspiration. Miljøkriterierne er udviklet til Helsingør Kommune i forbindelse med rådgivningen fra Rejsehold for Grønne Indkøb.

Hent miljøkriterier til udendørs legeredskaber her


Tekstinput til grøn indkøbspolitik – Egedal

Med afsæt i temaer som miljømærker, cirkulær økonomi, verdensmål, TCO, biodiversitet og klimatilpasning præsenteres tekstforslag til strategi for grønne indkøb. Temaerne er udledt af Egedal Kommunes planstrategi.

Hent tekstinput til grøn indkøbspolitik her


Grøn transport i værdikæden – Inspiration og gode råd til indkøbere og leverandører af transport

Denne pjece er målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan sikre en grønnere transport i værdikæden. Pjecen har til formål at hjælpe indkøbere af varer og tjenesteydelser med at fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden. Omdrejningspunktet i pjecen er varetransport – ikke direkte indkøb af køretøjer, fx firmabiler, eller indkøb af persontransportydelser, fx bus, taxa, eller anden persontransport. Pjecen har både fokus på varetransport i globale værdikæder og lokal by-logistik (last-mile logistics). Udgivelsen handler om grøn transport, mens faktorer som er relateret til social bæredygtighed, fx arbejdsforhold og menneskerettigheder, ikke behandles.

Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen Grøn transport i værdikæden under Forum for Bæredygtige Indkøb. Temagruppen mødtes tre gange i efteråret 2020, og blandt deltagerne var indkøbere, transportudbydere og eksperter – samlet set mere end 60 forskellige repræsentanter fra virksomheder, organisationer og offentlige instanser. Temagruppen delte viden og erfaringer om arbejdet med klima og miljø inden for varetransport og drøftede undervejs emner som drivmidler, standarder, indkøberes rolle samt barrierer og muligheder for den grønne omstilling.

Download pjecen her

(Spread-view format her)


Temagruppen i efteråret 2020 har gennem tre møder sat fokus på, hvordan du som indkøber i offentlige institutioner, virksomheder eller organisationer kan fremme miljø- og klimahensyn i transportleddet af værdikæden ifm. indkøb af varer og tjenesteydelser. På baggrund af møderne er der formuleret anbefalinger til inspiration for hele branchen.

Temagruppemøde 1: Perspektiver for fremtidens transport og grønne drivmidler [Dato: den 16. sep. 2020]

På temagruppens første møde blev der sat fokus på, hvordan det forventes, at transportsektoren udvikler sig i fremtiden særligt ift. brugen af nye drivmidler, og hvilke muligheder og begrænsninger det giver for indkøbere ift. at fremme bæredygtighed i transportleddet af varernes værdikæde.

Se programmet her

Temagruppemøde 2: Hvordan sikrer man grøn transport i indkøb af varer og tjenesteydelser? [Dato: den 6. okt. 2020]

På temagruppens andet møde blev der med cases fra ind- og udland blive sat fokus på, hvad man som indkøber af varer og tjenesteydelser i en offentlig institution, virksomhed eller organisation helt konkret kan gøre for at fremme grønne indkøb af varer og tjenesteydelser i transportleddet af værdikæden.

Se programmet her

Temagruppemøde 3: Præsentation og diskussion af oplæg til anbefalinger [afholdes d. 20. oktober 2020 online]

På baggrund af temagruppens to første møder udarbejdes anbefalinger til indkøbere af transport. Disse anbefalinger præsenteres og drøftes på dette møde.

Se programmet her

Bæredygtige indkøb gennem Inventory Management

Indkøb spiller en vigtig rolle i enhver organisations hverdag. For at løse kerneopgaver uanset om der er tale om sundhed, uddannelse, administration, kritisk infrastruktur, byggeri eller mobilitet, skal der købes produkter og services, der understøtter, at disse kerneopgaver løses på bedste vis. Det kan være it-udstyr, møbler, uniformer, asfalt, storkøkkenudstyr, engangsprodukter eller kort sagt alt det der skal til for, at de ansatte har de rette rammer til at løse de opgaver, de har ansvaret for.

Det offentlige indkøber hvert år varer og serviceydelser for 380 mia. kr. Der medgår et stort forbrug af energi og ressourcer til fremstilling af disse varer og serviceydelser. Fx udgjorde det offentlige indkøbs klimaaftryk ifølge regeringens strategi ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ 12 mio. ton drivhusgas i 2019. Dette store fodaftryk skal nedsættes gennem grønne indkøb og gennem bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. Det betyder fx, at vi skal købe produkter med lang holdbarhed, som kan repareres og vedligeholdes, så de kan bruges igen og igen – og at vi skal have overblik over de ressourcer, vi råder over, og bringe dem i spil, inden vi køber nyt.

Miljøstyrelsens rapport ”Prisen for Cirkulære Indkøb” viser, at flere kommuner oplever, at brugte og ukurante møbler hober sig op på lagre og i mange tilfælde bliver udskiftet, før de er udtjente. Det skyldes ofte en omrokering mellem afdelinger eller flytning fra en bygning til en anden kombineret med et udbredt ønske om, at det offentliges kontormiljøer har et ensartet udtryk samt at der ikke er et samlet overblik over kommunens beholdning af møbler. Dette manglende overblik over den eksisterende lagerbeholdning kan betyde, at der bliver købt nye produkter selv om det måske ikke var nødvendigt. Det gælder fx inventar som allerede ejes – og som med reparation eller opgradering, ville kunne erstatte behovet for at købe nye produkter.

På den baggrund nedsatte Forum for Bæredygtige Indkøb i foråret 2020 temagruppen Inventory Management.  Direkte oversat handler det om lagerstyring, men gruppen har arbejdet ud fra tanken ’Du ved ikke, hvad du har brug for, før du ved hvad du har’.

Denne pjece er en introduktion til disciplinen inventory management, hvor indkøb anskues i et mere helhedsorienteret perspektiv. Der er dels en teoretisk gennemgang og dels en række cases, som belyser hvordan inventory management kan omsættes til praksis. Temagruppen kobler inventory management til bæredygtige indkøb ved at sætte fokus på rammerne for og styring af indkøb og kobler denne med lagerstyring og organisering. Vi håber, at denne pjece kan inspirere til at puste nyt liv i gammelt indkøb.

God læselyst!

Download pjecen her

Omstil din organisation til bæredygtigt IT – Gode råd og inspiration til processen

Fire centrale forudsætninger skal være til stede for at kunne omstille organisationen til bæredygtigt IT. Det er deltagerne i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om bæredygtigt IT enige om.

Er du indkøber, IT-ansvarlig, miljøansvarlig eller på anden måde involveret i din organisations overvejelser om indkøb af bæredygtig IT, kan du bruge de gode råd i denne pjece som inspiration.

Pjecen samler deltagernes væsentligste input til, hvordan du kan opfylde de fire centrale forudsætninger for at omstille til bæredygtigt IT.

Download pjecen her

Quickguide til – dokumenterbart bæredygtigt træ og papir

Ønsker du at sikre, at din organisation får bæredygtigt træ og produkter heraf, når I bygger nyt, renoverer, køber møbler og tryksager eller andre produkter lavet af træ? Hvad enten din organisation allerede stiller krav til bæredygtigt træ eller overvejer det, så får du i denne quickguide hjælp
til, hvordan I gør det i praksis gennem fem anbefalinger. På den måde bidrager I aktivt til den grønne omstilling og mange af FN’s verdensmål.

Download pjecen her


Forum for Bæredygtige Indkøb afviklede tirsdag d. 29. september webinar om bæredygtigt træ og papir. Webinaret er både relevant for offentlige indkøbere, miljømedarbejdere og udbudskonsulenter og leverandører til det offentlige – nu kan det også ses her.

På webinaret vil du blive undervist i begrebet ”bæredygtigt træ” og værktøjer, som gør dig i stand til at stille krav om det og følge op på dem. Du vil også få et overblik over markedet for dokumenterbart bæredygtigt træ. Herudover vil du høre konkrete eksempler på, hvordan danske kommuner og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) omsætter grønne indkøbsmål om bæredygtigt træ til krav i udbudsmaterialer, og hvordan man som virksomhed kan leve op til dem.

Webinaret tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder” og Indkøbsmål 4 (bæredygtigt træ) under Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.

Hvis du ikke kan se videoen her på siden, kan du klikke her


PROGRAM for afspilning

Velkomst v/ Morten Brodde fra FSC Danmark og lidt om:

  • Forum for Bæredygtige Indkøb.
  • (07:35) Opdatering af vejledning om indkøb af bæredygtigt træ v/ Gitte M. Bertelsen, Miljøstyrelsen
  • (09:35) FSC Danmarks arbejde i den offentlige sektor v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(16:00) “Bæredygtigt træ”: Introduktion til markedet og relevante værktøjer v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(41:18) Opfølgning og kommunikation med leverandører v/ Tommy Nielsen, Aarhus Kommune

(52:55) Bæredygtigt træ i SKI-aftale v/ Katrine Pape Huldahl, Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

(1:12:55) Enkel leverandørdokumentation gennem FSC v/ Peter Bjerregaard NORNA PLAYGROUNDS

(1:35:09) Hvor er der hjælp at hente? Hvordan kommer vi i gang? v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(2:17:03) Afrunding

INTRODUKTION TIL MARKEDET OG RELEVANTE VÆRKTØJER: Morten Brodde fra FSC Danmark introducerer begrebet ”bæredygtigt træ” og nyttige værktøjer og ressourcer, som med fordel kan anvendes, når man vil stille krav og følge op på dem.

BÆREDYGTIGT TRÆ I SKI-AFTALER: Hør Katrine Pape Huldahl fortælle, hvordan Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har implementeret krav om bæredygtigt træ i en række aftaler, hvordan de følger op på kravene, og hvilke gode råd de vil give videre til andre.

OPFØLGNING OG KOMMUNIKATION MED LEVERANDØRER: Hør Tommy Nielsen fra Aarhus Kommune fortælle, hvad kommunen gør for at følge op på krav om bæredygtigt træ, og hvordan kommunen får kommunikeret den nødvendige viden om såvel krav som dokumentationsmuligheder til leverandørerne, og hvorfor det er vigtigt.

ENKEL LEVERANDØRDOKUMENTATION GENNEM FSC: Hør Peter Bjerregaard fra NORNA PLAYGROUNDS fortælle om, hvordan legepladsproducenten gennem FSC-certificering kan levere dokumentation for bæredygtigt træ og leve op til de offentlige krav. Peter vil også forklare, hvordan virksomheden bruger FSC at bidrage til FN’s verdensmål og virksomhedens bæredygtighedsprofil.

“Den ansvarlige indkøber” er en hjemmeside, hvor indkøbere i den offentlige sektor kan finde viden om miljøkrav, sociale og etiske krav, arbejdsklausuler samt EU’s kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger på området. Hjemmesiden giver konkrete forslag til hvilke sociale og miljømæssige krav, der kan stilles i udbud af produkter og services indenfor 75 forskellige indkøbskategorier. Hjemmesiden indeholder desuden vejledning og tekst, som kan kopieres direkte ind i et udbudsmateriale.

Bag hjemmesiden står Erhvervsministeriet, Miljø- og fødeministeriet, KL, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Cabi og SKI.

Besøg “Den ansvarlige indkøber” her.

Miljøstyrelsen har udarbejdet 13 værktøjer til at beregne et produkts totalomkostninger (TCO) samt to korte film der introducerer TCO. Totalomkostninger medregner driftsudgifter som fx energiforbrug, og anvender man totalomkostninger fremfor indkøbspris som tildelingskriterium i udbud, bliver det nemmere for indkøberne at købe den vare der bedst kan betale sig i længden.

Se filmen “TCO i tre trin” her

Se filmen “Sådan vælger du det produkt, der samlet set er det billigste” her

Find TCO værktøjer og brugsvejledninger her

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO har udarbejdet et katalog med råd og vejledning. Find kataloget her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning til brug af TCO i udbud: Totalomkostninger – praktisk vejledning til offentlige indkøbere.

Markedsdialog kan være centralt for at opnå bæredygtige indkøb, men det er afgørende at kende de udbudsretsligt regler på området. Der findes en række værktøjer, hvor både indkøbere og leverandører kan få inspiration og vejledning.

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om markedsdialog har udarbejdet et Vejlednings- og inspirationskatalog om markedsdialog.

Region Syddanmark har udviklet værktøjerne “Dialoghjulet” (hent) og “Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud” (hent).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet værktøjerne:

  • Muligheder for dialog ved udbud (hent)
  • Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb (Vejledning-om-sociale-og-miljoehensyn)
  • Udbud af Videnrådgivning – vejledning for praktikere (især kapitel 1,3 og 4 relaterer til markedsdialog) (hent)

Gennem indkøb kan man efterspørge løsninger, der fremmer cirkulær økonomi og dermed bidrager til grøn omstilling. Både Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv har udgivet udførlige guides til cirkulære indkøb. Eksempler på cirkulære indkøb er indkøb af møbler, der efter endt brug kan istandsættes og genbruges, indkøb af IT-udstyr, der istandsættes og opgraderes, og arbejdstøj, der tages tilbage af producenten og genanvendes.

Læs Forum for Bæredygtige Indkøbs guide til cirkulære indkøb (hent).

Læs Dansk Erhvervs guide cirkulær økonomi i handlen (hent).

Et indblik i værktøjskassen, de gode eksempler og tips

Læs Forum for Bæredygtige Indkøbs pjece her (hent).

Yderligere links: Temagruppen for Indkøb og Verdensmål

Bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter

Denne vejledning er udarbejdet af en temagruppe om plastemballager og engangsplastprodukter under Forum for Bæredygtige Indkøb i 2019, hvor konsekvenserne af EUs engangsplastdirektiv er blevet diskuteret. Vejledningen er opdateret i september 2021. Temagruppen var bredt sammensat af deltagere fra leverandører og indkøbere fra både det offentlige og det private. Vejledningen henvender sig til indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres.

Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballager og engangsplastprodukter

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk kan du få et overblik over energirigtige produkter, udstyr til besparelser, beregningsværktøjer og gode råd til energirigtig adfærd. Der er konkrete indkøbsanbefalinger med minimumskrav til alt fra computere og netværksudstyr til rengøring og storkøkkenudstyr.

Besøg hjemmesiden her.

Miljømærker kan være en nem måde at stille krav om bæredygtighed ved indkøb og udbud. Bogen ”Mærk din forretning”  giver et godt overblik over mærkningsordninger, og kan støtte dig i at vurdere mærkernes troværdighed og markedsværdi for din forretning.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har også lavet en lille oversigt over udvalgte gode miljømærker “Miljømærker: Få styr på Svanen, Blomsten og alle de andre“.

Her får du en kort introduktion til de officielt anerkendte miljømærker:

FSC-mærket

FSC er en international non-profit mærkningsordning til produkter af træ og papir. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og løn.

Læs mere om FSC her:

Svanemærket og EU-Blomsten

Det nordiske miljømærke Svanemærket og det europæiske miljømærke EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Begge mærker stiller skrappe miljøkrav i alle relevante faser af et produkts livscyklus og skrappe krav til kemikalier. Kravene evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udvikling i markedet. Miljømærkning Danmark certificerer og kontrollerer at produkter og serviceydelser lever op til kravene. Miljømærkerne kan bruges i indkøb til at stille enkle, skrappe og relevante miljø- og kemikaliekrav til produkter og ydelser.

Få en udførlig guide til brug af Svanemærket og EU-Blomsten i udbud her.

Økologimærket

Det røde Ø-mærke med teksten “Statskontrolleret økologisk” fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Læs mere her.

Ønsker man ved indkøb og udbud at opfordre til eller stille krav om at ens leverandører arbejder systematisk med at sikre løbende forbedringer af miljømæssige og sociale forhold kan man med fordel bruge internationalt anerkendte ledelsessystemer som reference.

På Dansk Standards hjemmeside kan du læse mere om de internationalt anerkendte standarder for CSR og miljø- og energiledelse fra International Organization for Standardization (ISO):

Der findes også en lang række andre værktøjer der kan støtte leverandører i at blive udvikle mere bæredygtige produktioner og produkter.

Klimakompasset er et webbaseret værktøj, hvor virksomheder kan få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Læs her http://www.klimakompasset.dk/

Ansvarlig leverandørstyring handler om at samarbejde med leverandører om at sikre, at de agerer samfundsansvarligt og har en tilsvarende dialog med deres leverandører. Det er især vigtigt at have fokus på højrisikoleverandører, der fx kommer fra brancher, der er kendt for at have særlige udfordringer eller lande, hvor national lovgivning og internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ikke fuldt ud respekteres.

CSR Kompasset

CSR Kompasset er et gratis online-værktøj til ansvarlig leverandørstyring lavet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet og DI. Værktøjet indeholder gode råd, cases, skabeloner, nyttige links m.v. som er målrettet mindre og mellemstore virksomheder. Værktøjet hjælper virksomheder med at efterleve internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar i leverandørkæden blandt andet FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Læs mere her: www.csrkompasset.dk

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har sammen med SKI udarbejdet en guide til kommuner, der skal i gang med at gennemføre etiske indkøb. Guiden giver forslag til en etisk indkøbspolitik og indeholder en konkret handlingsplan til, hvordan en sådan indkøbspolitik udmøntes i praksis.

Find guiden her.

Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb

Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø har udarbejdet en værktøjskasse til brug for grønne offentlig indkøb. Værktøjskassens første del rummer strategisk og økonomisk information om grønne offentlig indkøb, argumenter for en grøn indkøbsstrategi og hjælp til at udvikle en handlingsplan, der gradvist implementerer grønne indkøb.

Værktøjskassens anden del omhandler juridisk vejledning i at integrere miljømæssige kriterier i den offentlige indkøbsproces i respekt for EU’s indkøbsregler.

Tredje del af værktøjskassen er konkrete eksempler på miljøkriterier, der kan anvendes i udbudsmateriale.

Besøg Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb “GPP Training Toolkit“.

Besøg Europa-Kommissionens hjemmeside for offentlige grønne indkøb “Green Public Procurement“.

Europa-Kommissionens håndbog i grønne indkøb “Buying green! A handbook on green public procurement“.

Hent Europa-Kommissionens vejledning i “Sociale hensyn ved offentlige indkøb“.

Cirkulære forretningsmodeller ved indkøb af møbler

Denne pjece giver inspiration til, hvordan indkøbere i både offentlige og private virksomheder kan inddrage nye forretningsmodeller baseret på en cirkulær tankegang, når der er behov for nye møbler.

Vejledning med inspiration og gode råd

Grønne og etiske mærker – Guide til vurdering og brug af standarder og mærker i indkøb

28. oktober 2021

Denne guide giver gode råd til, hvordan offentlige og private indkøbere kan vurdere grønne og etiske mærker, der bygger på uafhængige og alment anerkendte standarder og certificeringsordninger, og som kan bruges som troværdig dokumentation i forbindelse med indkøb – i guiden kaldet ’mærker eller mærkningsordninger’.

Guiden peger ikke på specifikke mærker eller mærkningsordninger men giver inspiration til, hvad indkøbere skal være opmærksomme på, hvis de vælger at stille krav om mærker i et udbud eller indkøb. Guiden giver også gode råd til, hvordan indkøbere kan referere til standarder.

I forhold til at vurdere et mærkes relevans og troværdighed tager guiden udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens vejledning i ”Brug af miljømæssige og etiske påstande mv.” Herudover ses der på samspillet mellem mærker, standarder og udbudsloven.

Bag om temagruppen og pjecen
Guiden er udarbejdet af en temagruppe om produktstandarder i indkøb under Forum for Bæredygtige Indkøb i 2021. Temagruppen har afholdt tre offentlige temamøder, hvor der deltog indkøbere fra både det offentlige og det private. I guiden har Forum samlet de væsentligste anbefalinger og idéer, der blev præsenteret og drøftet på møderne. Guiden henvender sig til indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private
virksomheder.

Ansvaret for indholdet af guiden ligger hos deltagerne af samt tovholderne for temagruppen. Det skal bemærkes, at guiden ikke er udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Læs og download guiden her

© 2018 ansvarligeindkob.dk All Rights Reserved